Výzva pre daňovníkov

Obec Kátlovce ako správca miestnych daní, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, vyzýva občanov a podnikateľov, u ktorých v roku 2019 prišlo k majetkovým zmenám, alebo nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok, stavbu, byt, aby do konca januára 2020 na Obecný úrad v Kátlovciach podali Priznanie k dani z nehnuteľnosti !!! Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú istotu v podaných daňových priznaniach, nakoľko tieto sa podávali pred 15-timi rokmi, či v daňovom priznaní majú uvedený všetok majetok (napr. garáž, prístavbu, hospodársku budovu, letnú kuchyňu, iné bytové časti … atď.), aby si tieto nejasnosti prekonzultovali s pracovníkom obecného úradu do konca januára 2020 !