JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA

Výbor MO JDS zľava: Mária Krchnárová - revízna komisia, Jozef Kopecký - člen, Bernardína Kopecká - hospodárka, Vlasta Jamrichová - člen, Etela uváčkvá - revízna komisia, Mária Holická - revízna komisia, Ján Holický - predseda a Mária Martinovičová - tajomníčka.

Z podnetu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) v Trnave a prípravného výboru v Kátlovciach (A. Popelová, Š. Uváčková, K. Demovič, A. Lackovič, Mgr. E. Kubišová), vznikla dňa 6.12. 2004 ďalšia spoločenská organizácia – MO JDS v Kátlovciach. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnilo 69 občanov, toho času je počet členov 67. Všetci dôchodcovia, ktorí majú záujem o členstvo a prácu v MO JDS sú vítaní. Záujem o členstvo je treba nahlásiť predsedovi alebo členom výboru. Podobne ako v iných organizáciách sa aj seniori z našej obce zaujímajú o program jej rozvoja, a dobre im padne, keď môžu byť ešte verejne užitoční.

JDS je občianske združenie – dôchodcov – bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov, vedie starších občanov k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní základných životných potrieb. MO JDS v Kátlovciach sa aktívne podieľa na kultúrno-spoločenskom živote v obci – organizovaním brigád najmä na čistení verejných priestranstiev a rôznych ďalších brigád, prípravou a poriadaním fašiangovej akcie Pochovávanie basy, či aktívnym zapojením sa do spoločných podujatí v obci, napr. Žijeme spolu, participuje na výstave záhradkárov alebo organizovaním obetných darov pri slávnostných sv. omšiach. Okrem toho JDS poriada púte, zájazdy, tvorivé dielne a reprezentuje obec na aktivitách rôzneho druhu v širokom regióne.

Na VČS JDS konanej 18.02.2016 starosta obce Pavol Johanes poďakoval doterajšej predsedníčke Mgr. Eve Kubišovej a výboru za aktívnu činnosť a spoluprácu s Obcou Kátlovce.

Po VČS konanej dňa 19.02.2018 výbor pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda MO JDS Kátlovce: Ján Holický – kontakt: 0905 852 050
Výbor MO JDS Kátlovce:

Hospodár:                 Bernardína Kopecká

Tajomník:                 Mária Martinovičová

Členovia:                  Vlasta Jamrichová a Jozef Kopecký

Revízna komisia.

Predseda:                 Mária Vagovičová

Členovia:                  Mária Holická a Mária Krchnárová

Počet členov MO JDS Kátlovce: 67