Oznámenie o uložení zásielky – Jankura

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Jankura bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 27/2019 odosielateľ P. Bystrica na Pošte v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 16.08.2019