OBECNÝ ÚRAD V KÁTLOVCIACH

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Obec Kátlovce
Obecný úrad
919 55 Kátlovce 1
Slovenská republika
TELEFÓNNE ČÍSLA
Telefón sekretariát: +421 33 5576133
Telefón starosta: +421 33 5576271
E-mail: obeckatlovce@stonline.sk
PLATOBNÉ ÚDAJE
IČO: 312622
DIČ: 2021175618
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 5729-212/0200

IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby obyvateľov. Obec zabezpečuje úlohy v oblasti stavebného konania, sociálneho zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia, životného prostredia, pozemných komunikácií a v neposlednom rade chod obecného úradu. Overuje písomnosti a podpisy. Je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Spravuje školskú stravovňu a školský klub.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, schvaľovanie rozpočtu obce, rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch, prerokúva rôzne žiadosti občanov a ďalšie úkony, ktoré sa dotýkajú obce).

od 13.05.2020

Pondelok 08:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ  
Streda 08:00 – 11:30 13:00 – 16:30
Štvrtok 08:00 – 11:30 13:00 – 14:30
Piatok 08:00 – 11:30 12:00 – 13:30

Prosíme občanov, aby rešpektovali vstup do obecného úradu, kde pri vstupe bude umiestnený zvonček, na zazvonenie príde pracovník obce otvoriť, pokiaľ bude možné, bude stránka vybavená „na počkanie“, pokiaľ nie, uvedené dokumenty budú doručené žiadateľovi. Zároveň Vás prosíme, aby ste v čo najväčšej miere využívali mailovú a telefonickú komunikáciu.

Jarmila Remenárová
E-mail: remenarova@katlovce.sk
Bc. Jarmila Jurkasová
E-mail: jurkasova@katlovce.sk
Michal Čapkovič
E-mail: michal.capkovic@katlovce.sk

ADRESA
Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
SK – 917 77 Trnava
KONTAKT
Vedúca spoločného obecného úradu: Ing. Erika Nemčeková
Kancelária č.102   Telefón: 033 / 55 64 402
Podateľňa: Emília Púčiková, Mária Kőszegyová
Kancelária č.107   Telefón: 033 / 53 54 090

PÔSOBNOSŤ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

  • stavebné konanie
  • pozemné komunikácie
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana prírody a krajiny
  • schvaľovanie výrubu stromov: Ing. Erika Nemčeková (prednostka SOÚ) kancelária č. 102, tel:  033/5564402

Pôsobnosť pre obec Kátlovce: Ing. Andrea Tomeková, Kancelária č. XXX, tel:  +421 33 XXXXXXXXX
Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: Mgr. Mária Gavenčiaková
, kancelária č. 16, tel:  033/5564412