OBECNÝ ÚRAD V KÁTLOVCIACH

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Obec Kátlovce
Obecný úrad
919 55 Kátlovce 1
Slovenská republika
TELEFÓNNE ČÍSLA
Telefón sekretariát: +421 33 5576133
Telefón starosta: +421 33 5576271
E-mail: obeckatlovce@stonline.sk
PLATOBNÉ ÚDAJE
IČO: 312622
DIČ: 2021175618
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 5729-212/0200

IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby obyvateľov. Obec zabezpečuje úlohy v oblasti stavebného konania, sociálneho zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia, životného prostredia, pozemných komunikácií a v neposlednom rade chod obecného úradu. Overuje písomnosti a podpisy. Je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Spravuje školskú stravovňu a školský klub.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, schvaľovanie rozpočtu obce, rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch, prerokúva rôzne žiadosti občanov a ďalšie úkony, ktoré sa dotýkajú obce).

Pondelok 08:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ  
Streda 08:00 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok 08:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Piatok 08:00 – 11:30 12:00 – 13:30

Jarmila Remenárová
E-mail: remenarova@katlovce.sk
Bc. Jarmila Jurkasová
E-mail: jurkasova@katlovce.sk
Michal Čapkovič
E-mail: michal.capkovic@katlovce.sk

ADRESA
Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
SK – 917 77 Trnava
KONTAKT
Vedúca spoločného obecného úradu: Ing. Erika Nemčeková
Kancelária č.102   Telefón: 033 / 55 64 402
Podateľňa: Emília Púčiková, Mária Kőszegyová
Kancelária č.107   Telefón: 033 / 53 54 090

PÔSOBNOSŤ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

  • stavebné konanie
  • pozemné komunikácie
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana prírody a krajiny
  • schvaľovanie výrubu stromov: Ing. Erika Nemčeková (prednostka SOÚ) kancelária č. 102, tel:  033/5564402

Pôsobnosť pre obec Kátlovce: Ing. Andrea Tomeková, Kancelária č. XXX, tel:  +421 33 XXXXXXXXX
Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: Mgr. Mária Gavenčiaková
, kancelária č. 16, tel:  033/5564412