KAM S ODPADOM

Vážení spoluobčania !

Z prostriedkov RU sa obci podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie žltých kontajnerov na triedený odpad, ktorý chceme v obci v čo najväčšej miere realizovať. Zatiaľ sa nám podarilo získať 63 ks týchto 240 l kontajnerov, ktoré budú postupne rozdané do domácností od súp. č. 1 a podľa získania finančných prostriedkov nimi budeme postupne doplňovať ďalšie domácnosti. Do týchto žltých kontajnerov na separovaný zber treba dávať: plastové fľaše, obaly od čistiacich prostriedkov, igelit, fólie, plechovky z nápojov, konzervy od potravín a TETRAPAKY – krabice od nápojov. Vývoz týchto kontajnerov je plánovaný tak ako je aj vývoz separovaného zberu – plastové vrecia.

PRAVIDLÁ ZBERNÉHO DVORA

Pracovník na zbernom dvore – zodpovedá za prevzatie odpadu v zbernom dvore.

1.) Zberný dvor je určený pre dovoz nižšie vymenovaných druhov odpadov od obyvateľov obce Kátlovce (nie od fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a rôznych stavebných spoločností)

2.) Preberať odpady od právnických subjektov a od fyzických osôb -podnikateľov  je zakázané.

3.) Občan môže na zberný dvor doviesť odpad nasledovných druhov a množstiev :stavebná suť (max.2 prívesné vozíky  do 1 m3 – 1 domácnosť / rok)

 • batérie a akumulátory
 • pneumatiky z osobných vozidiel
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, žiarivky
 • sklo: fľaše z bieleho a farebného skla, rozbité tabule skla z okien a dverí
 • drôtené sklo max. 2 tabule
 • starý nábytok rozobraný
 • drevené okná (oddelené od skla)
 • biologický odpad, konáre z orezávania stromov, kríkov a viniča
 • kovy, obaly z kovov: plechovky od nápojov, tetrapakové obaly od nápojov, konzervy
 • plasty: PET fľaše (odpad nesmie obsahovať fľaše znečistené škodlivinami)
 • šatstvo, textílie, koberce
 • papier a lepenka

4.) Na zberný dvor je zakázané prijímať odpady :

 • odpady zo škváry
 • odpady z azbestocementu
 • nebezpečné odpady – (obaly z farieb a náterových hmôt, zbytky náterových hmôt v obaloch,   oleje z domácnosti, oleje z motorových vozidiel)
 • odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako je uvedené v bode č.3

5.) Občan musí odpad priviezť roztriedený (papier zviazaný, šatstvo vo vreciach, starý nábytok rozobraný, rámy z okien a dverí oddelené od skla, petfľaše vo vreciach)
6) Občan pri vykladaní odpadu do kontajnerov, dbá na pokyny obsluhy zberného dvora.
7) Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom osobne .
8) Odovzdanie odpadov na zb. dvore je pre občana obce Kátlovce podľa sadzobníka (do schválenia sadzobníka -bezplatné).
9) Od občanov bez preukázania sa občianskym preukazom odpad prijímať je  zakázané!!!

Vážení občania, triedením odpadu prispejeme k zlepšeniu životného prostredia a v neposlednom rade dosiahneme aj úsporu finančných prostriedkov pre našu obec. Za pochopenie a dobrú spoluprácu Vám vopred ďakujeme !

OTVÁRACIA DOBA ZBERNÉHO DVORA

UTOROK 14:00-19:00
SOBOTA 09:00-15:00

KONTAKTNÁ OSOBA

Pavol Johanes – tel.: +421 908 784 793

  Ako správne nakladať s odpadom - Informácia pre občanov (125,7 KiB, 509 zobrazení)