CHRONOLÓGIA OBCE KÁTLOVCE

 • 2001 Vypracovanie projektovej dokumentácie a schválenie stavebného rozhodnutia o výstavbe kanalizácie v obci
 • 2000 Nález habánskej keramiky v intraviláne obce Kátlovce
 • 1999 Firma Globtel vybudovala vykrývaciu  40 m vysokú  vežu
 • 1997 Slovenské telekomunikácie vybudovali novú (digitálnu) ústredňu ako aj nové rozvody
 • 1995 Začatie plynofikácie obce
 • 1994 29.5.1994 vo farskom kostole Zoslania Ducha Svätého sa uskutočnila primičná svätá omša kátlovského rodáka Mariána Uváčka
 • 1993 1.1.1993 Vznik samostatnej Slovenskej republiky, vybudovanie káblovej televízie v obci
 • 1992 Začatie  výstavby obecného vodovodu (kolaudácia 1995), I. ročník súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom “Kátlovce Paľa Ušáka-Olivu”
 • 1990 Primičná omša dvoch kátlovských rodákov, ktorí pôsobili už dlhšie v pastorácii (Štefan Vágovič, Jozef Kosmál)
 • 1987 Výstavba telocvične (vedľa futbalového ihriska)
 • 1985 Vybudovaná “Požiarna zbrojnica”, vybudované sociálne zariadenie pre TJ, vyasfaltovaná cesta na Lipine, vrátane prístupových ciest
 • 1980 Výstavba novej materskej školy, uvedená do prevádzky 29.8.1980, v starej MŠ bola zriadená kuchyňa pre MŠ, ukončená výstavba “Domu smútku”
 • 1979 Dobudovanie štátnej cesty Kátlovce-Nižná, vybudovanie preložky cesty Kátlovce-Dechtice (cez majer)
 • 1977 Vybudovanie Nákupného strediska JEDNOTA ( za KD), oplotenie cintorína
 • 1975 Zriadenie pošty v Kátlovciach, vybudovanie novej transformátorovej stanice (v Uličke)
 • 1974 Vybudovanie kultúrneho domu, slávnostné otvorenie 27.10.1974
 • 1973 Výskyt slintačky a krívačky na JRD Kátlovce, približne 40 denná karanténa úplne uzatvorila obec
 • 1971 Vybudovanie mostu na Lúky za mlynom, smerom k soche Panny Márie
 • 1969 Dokončená výstavba  “Materskej školy” (výstavba 1968-69)
 • 1968 Obsadenie ČSSR vojskami “Varšavskej zmluvy”, 21.8.1968 prešlo cez Kátlovce niekoľko vojenských obrnených vozidiel smerom na Dechtice
 • 1965 Vybudovanie predajne potravín a hostinca oproti farskému úradu (JEDNOTA), oprava mostov na Blave
 • 1964 Rekultivácia chotára (Dolné vinohrady, Dolná hrázda)
 • 1961 Komplexný pedologický prieskum kátlovského chotára
 • 1959 Ukončená prístavba školy, tri učebne a dva učiteľské byty
 • 1957 Založenie celoobecného JRD 22.8.1957 (1101ha)
 • 1956 Založenie menšinového  JRD 30.6.1956  (210 ha)
 • 1954 Prvé priame voľby do MNV
 • 1953 Dokončenie požiarnej zbrojnice, menová reforma 1. júna 1953
 • 1950 Ustanovenie MNV v Kátlovciach (ustanovujúca schôdza 12.2.1950), MNV začína úradovať 29.júla 1950
 • 1948 Februárový prevrat a prevzatie moci KSČ (28.2.1948), zvolené obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach  bolo dňa 17.4.1948  nahradené “Miestnou správnou komisiou” (MSK)
 • 1947 Zriadenie prvej telefónnej hovorne v Kátlovciach  v hostinci U Ryšavého
 • 1946 Vznik ObNV v Dechticiach, ktorý nahradil Obvodný notársky úrad
 • 1945 Kátlovce boli oslobodené 3.4.1945 v noci o 3:00, 8.5.1945 bola podpísaná kapitulácia Nemecka a v Európe sa tak skončila II. svetová vojna, konfiškácia Pálffyho majetku, kolkovanie peňazí
 • 1942 Prvýkrát bol použití elektrický pohon  mláťačky (Ján Chrenko)
 • 1941 Zavedenie pravidelnej štátnej autobusovej dopravy Trnava- Chtelnica
 • 1939 Primície kňaza-básnika Paľa Ušáka-Olivu (február 1939), vyhlásenie Slovenského štátu  (14.marca 1939)
 • 1938 Vyhlásenie autonómie Slovenska (6.10.1938)
 • 1936 Výstavba novej školskej budovy – Novej školy
 • 1935 Započatie elektrifikácie Kátloviec, ktorá bola ukončená v roku 1937, v rámci uzemno-správneho plánovania bolo rozhodnuté o rozširovaní obce na Lipinu
 • 1933 Štrajk majerských  poľnohospodárskych robotníkov na majeri v Kátlovciach a v Chtelnici (máj 1935)
 • 1928 Prvé pokusy o zavedenie autobusovej dopravy Chtelnica-Trnava
 • 1924 Začiatok pozemkovej reformy – parcelácia časti Pálffyovského majetku, koniec reformy v r.1935
 • 1918 Koniec I. svetovej vojny, rozpad Rakúska-Uhorska a vznik 1.ČSR (28.10.1918)
 • 1916 Uhorský štát nechal zrekvirovať z kátlovského kostola dva väčšie zvony
 • 1914 Začiatok  I. svetovej vojny, v rámci mobilizácie muselo narukovať z Kátloviec 130 mužov
 • 1889 Gróf Jozef Pálffy nechal vybudovať v Kátlovciach  liehovar.
 • 1835 Posvätenie kátlovského kostola biskupom Alexom Jordánskym, kostol bol zasvätený Duchu Svätému
 • 1830 Bola z východnej strany ku kostolu postavená veža
 • 1819 Spolu s výstavbou fary prebehla aj výstavba školy na hornom konci dediny.  Do funkcie prvého farára na kátlovskej fare bol vymenovaný Jozef Horth (1.10.1819)
 • 1818 Grof Jozef Erdödy vydal 22.10.1818 na zámku v Hlohovci zakladaciu farskú a donačnú listinu o zriadení farnosti v Kátlovciach
 • 1767 Maria Terézia upravila poddanské pomery tzv. tereziánskym urbárom
 • 1731 Z darov veriacich  bol kostol rozšírený a obohnaný múrom
 • 1710 Z iniciatívy zbožnej Žofie Grawobskej bol v Kátlovciach postavený kostol
 • 1689 Gróf Erdödy daroval habánskemu džbankárovi z Dechtíc Krištofovi Odlerovi dom Kátlovciach
 • 1663 Ďalší ničivý turecký vpád na územie západného Slovenska, pustošenie postihlo výrazne aj Kátlovce
 • 1657 Bol spísaný hlavný urbár panstva Dobrá voda a Smolenice, ktoré vlastnili v tom čase Erdödyovci
 • 1634 V kanonickej vizitácii Petra Pázmánya sú Kátlovce prvýkrát písomne doložené ako filiálka Dechtíc
 • 1626 Usadenie habánov v Dechticiach
 • 1604 Boje medzi Turkami a vojskami habsburskej monarchie ako aj stavovské povstanie spôsobilo, že v priebehu rokov 1598-1604 nastal pokles usadlostí v Kátlovciach zo 66 na 7
 • 1598 Z daňového súpisu  vyplýva, že v Kátlovciach okrem sedliackych usadlostí boli zdanené aj majer a mlyn
 • 1583 Dobrovodské panstvo odkúpil chorvátsky bán Krištof Ungnád, ktorý dal postaviť kaštieľ v Chtelnici, odkiaľ bolo po jeho dobudovaní spravované celé Dobrovodské panstvo
 • 1568-1589 Obdobie, v ktorom bol založený kátlovský majer, presný rok nie je známy
 • 1569 Dobrovodské panstvo kúpil chorvátsky veľmož Ján Choron
 • 1556 Druhé veľké spustošenie obce Turkami
 • 1553 Najstarší údaj o produkcii vína v Kátlovciach
 • 1543 Kátlovce sa uvádzajú v daňových súpisoch panstva Štefana  Lošonciho ako súčasť Dobrovodského panstva
 • 1540 Osídľovania Smolenicko-dobrovodského panstva utečencami z južných častí Uhorska (z Chorvátska) aj na Dobrodskom panstve, napr. v Naháči, Kátlovciach, Dolnom Lopašove, Lančári a inde
 • 1530 Prvé veľké spustošenie obce Turkami, ešte v roku 1539 bolo zdanených len 9 usadlostí z pôvodných 23 pred rokom 1530
 • 1434 Po vymretí rodu Stiborovcov daroval kráľ Žigmund Luxemburský Dobrovodské panstvo Michalovi Orságovi z Gútu
 • 1405 V listine Zoborského konventu v Nitre je spomenutý Fraciscus de Katlach ( František z Kátloviec )
 • 1401 Prvá písomná zmienka o obci Kátlovce v urbári  hradu Dobrá Voda, obec v tom čase patrila poľskému šľachticovi Stiborovi zo Stiboríc
 • 13. -14. stor. Stredovek, prítomnosť kontinuity osídlenia kátlovského chotára potvrdzujú ojedinelé nálezy stredovekej keramiky
 • 9. stor. Veľkomoravské obdobie, v Šarkani sa našli z tohto obdobia bohaté archeologické nálezy
 • 1-380 n.l. Doba Rímska, za Starou Blavou sa našli fragmenty  nádob, ktoré sa vyrábali v provinciách rímskeho impéria, v Šarkani sa našla z tohto obdobia železná ostroha (je považovaná za významný nález)
 • 750-450 pr.n.l. Staršia doba železná (Halštat), z tohto obdobia pochádza zatiaľ podrobne nepreskúmaná lokalita Hradiska (medzi Paderovskou cestou a Dolinou)
 • 2000-750 pr.n.l. Doba bronzová, v Šarkani sa našli zlomky nádoby zo strednej doby bronzovej (po roku 1450 pr.n.l.)
 • 5500-3300 pr.n.l. Mladšia doba kamenná, archeologické nálezy (úlomky keramiky, kamenná sekerka) v Šarkani a za Starou Blavou potvrdzujú, že na území kátlovského chotára boli už v tom čase prvé osady roľníkov