ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

Meno školy: Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce
E-mail školy: zskatlovce@gmail.com
URL: http://zskatlovce.edupage.org
Telefón: +421 33 5576129
Adresa školy: SK-919 55 Kátlovce 195
Riaditeľka školy: Mgr. Elena Kátlovská
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Marta Líšková

foto01Meno školy: Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce
Adresa školy: SK-919 55 Kátlovce 195
Zástupkyňa riaditeľa školy (MŠ): Bc.Andrea Rothová
Tel.: +421 33 5576127
E-mail: materskaskolakatlovce@gmail.com

…AKCIE V MŠ – FOTOGALÉRIA

Presný dátum vzniku školy v Kátlovciach nie je k dispozícií. Kronikár uvádza bez bližšieho uvedenia prameňa, že, “podľa starých záznamov, však už pred rokom 1819 chodili deti do školy, ich učiteľom bol Jozef Janda”. Podľa hodnoverných písomných materiálov, ktoré sa nachádzajú v archíve na kátlovskej fare, v novovytvorenej farnosti v roku 1819 spoločne s výstavbou farských  budov prebehla i výstavba školy, a to na hornom konci dediny. Škola mala slúžiť nielen na vyučovanie detí, ale i ako príbytok pre nového učiteľa (ludimagistra), ktorý zároveň zastával aj funkciu kostolného organistu. Budova tejto školy bola vystavaná z nepálenej tehly. Väčšia miestnosť slúžila na pravidelné vyučovanie detí, druhá, menšia, potrebám učiteľa. Ku škole bol pristavaný i chliev a maštaľ. Okrem toho k nej patrila záhrada za domom. Niekoľko riadkov venoval vizitátor i príjmom učiteľa.  Tie tvorili nielen pravidelné poplatky od sedliakov, zemepána a z funkcie kostolného organistu, ale napríklad i z písania listov. Okrem toho mal pridelené 2 uhorské hone poľa a byt,  za ktorý neplatil nájomné. Podľa toho možno konštatovať, že ako jediný v dedine, okrem farára, mal vyššie vzdelanie. V čase vizitácie bol učiteľom v Kátlovciach Matej Veselý (Veszely), ktorý podľa iných údajov pôsobil aj ako notár. Budova starej školy sa nachádzala  na hornom konci pri hradskej, medzi dvomi radmi domov.  Povedľa školy viedla cesta smerom ku kostolu a Hlinníku (Záplocie -pozemky  za humnami a stodolami domov na vrchnej strane).  Hneď vedľa školy bol aj byt učiteľa a okolo veľká záhrada. Podľa uvedeného možno povedať, že pravidelné elementárne vzdelanie kátlovských detí sa začalo až po zriadení kátlovskej fary v roku 1819.
Minulosť našej školy podľa týchto údajov nie je príliš bohatá. V rokoch 1858 až 1880 pôsobil ako učiteľ na kátlovskej jednotriednej škole Venceslav Duffek, na fare v tom čase pôsobil farár Jozef Horth (do roku 1862).  Za pôsobenia druhého farára Jozefa Tótha, od roku 1892 vyučoval na škole  Jozef Hochel. Potom do roku 1896 bol učiteľom Peter Kanka a miesto na fare zaujal na dlhé roky farár-dekan Ján Plechlo. Od roku 1896 až do roku 1927 pôsobil na škole organista-učiteľ Florián Mihalovič, ktorý v tom roku odišiel do penzie. Návštevnosť školy bola však asi veľmi malá, pretože ešte po zrušení poddanstva (marec 1848) sa vedela podpísať sotva 1/3 majiteľov hospodárstiev.  Tieto poznatky o nízkom počte gramotných obyvateľov možno získať aj z rozličných zachovaných starších listín z 18.a 19. storočia, kde všetky podpisy reprezentuje krížik v malom krúžku.

O vzdelanie detí sa v tomto počiatočnom období starali:

 • 1819-1862 Jozef Horth, farár-dekan a učiteľ Matej Veselý (Veszely)
 • 1858-1862 Venceslav Dufek, učiteľ a  Jozef Horth, farár-dekan
 • 1862-1880 Venceslav Dufek,  učiteľ a Jozef Tóth, farár
 • 1880-1896 Peter Kanka a Ján Plechlo farár-dekan
 • 1896-1927 Florián Mihalovič, učiteľ-organista a  Ján Plechlo, farár-dekan

Do roku 1908 bola táto kantorská stanica jednotriedna, ako sa doslovne píše v prvej kronike.  V roku 1908 bola škola rozšírená na dvojtriedku. Rozšíreniu školy predchádzala prístavba triedy a učiteľského bytu. Prestavba školy spočívala v tom, že z pôvodnej triedy boli urobené dve, pričom rozšírenie jednej z tried zasahovalo do učiteľského bytu. Učiteľský byt bol rozšírený o jednu izbu a komoru. V rámci tejto prestavby bol ku škole pristavený jednoizbový byt pre druhého učiteľa. Ako učitelia na druhej triede pôsobili :

 • 1908 – 1912 Arpád Plechlo, ako riadny učiteľ
 • 1912 – 1916 Alžbeta Masarovičová, ako riadna učiteľka
 • 1916 – 1918 Helena Ochabová. ako riadna učiteľka, Ilona Nesseyová, Mária Michalčíková – náhradné učiteľky
 • 1918 – 1920 František Bohovič, ako riadny učiteľ

V tomto období a ešte aj dlho potom chodili deti do školy len v zime. Škola bola v súkromnom dome blízko kostola, vedľa cesty smerom k Hlinníku, na jeho mieste stojí dom č.177.   Údajne tam bola aj fara. Súkromný dom, ktorý slúžil školským účelom, bol majetkom obce.  Podľa informácií, ktoré sa zachovali, pravdepodobne ústnym podaním, žiaci v tejto škole nemali k dispozícii lavice, ale dlhý stôl, nazývaný “štok “. V tomto období mali Kátlovce asi 500 obyvateľov. Plat učiteľov bol v naturáliách. Za pozoruhodný údaj kronikára možno považovať to, že vyučovacím jazykom v tom čase bola slovenčina. Priame údaje o zosilnenom nápore maďarizácie v Kátlovciach začiatkom 20. storočia  chýbajú. Je však nesporné, že po roku 1900 sa začala intenzívne vyučovať maďarčina aj na ľudových školách, čo potvrdzujú údaje z rokov 1890, kedy sa vyučovalo po slovensky na 1115 ľudových školách a v roku 1906 len na 245 školách.  Maďarizácia zrejme pokračovala až  do vzniku prvej ČSR, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že zápisnice obecného zastupiteľstva, ktoré písal notár (ObNÚ v Dechticiach) boli v maďarskom jazyku až do konca roku 1921. Pomalé poslovenčovanie kátlovskej školy potvrdzuje aj skúsenosť pamätníkov, ktorí uvádzali, že hneď po prevrate v roku 1918  “sme hodzili madarský šlabikár do kachel a veru ked sme prišli v zime do školy, sme si ho moseli ešče raz kúpiť.”   Tieto informácie potvrdzujú aj archívne materiály z Obvodného notárskeho úradu v Dechticiach pre obec Kátlovce (1890-1921), keď zápisnice obecného zastupiteľstva až na niekoľko výnimiek, sú písané v maďarskom jazyku, a to aj 3 roky po vzniku ČSR. Prvá zápisnica písaná po slovenský je až  z 22.2.1922.
Pre rozvoj vzdelania detí neboli koncom 20. rokov 20. storočia ešte  vytvorené podmienky, pretože škola mala len dve triedy a v každej sa tiesnilo aj 80 žiakov. Tento stav výstižne charakterizuje na konci školského roku 1928/29 aj kronikár školy, keď píše doslova “Školská budova stará, nezmenená, dnešným požiadavkám nezodpovedajúca, malá, tmavá, k tomu preplnená.. Pochopenia pre školu je málo, príčiny toho sú rôzne, sú však bohužiaľ aj príčiny bezpodstatné, vychádzajúce z osobnej neprajnosti a politickej predpojatosti mnohých činiteľov. Otázka stavby školy je vždy odtisnutá na pozdejšie roky”.  Napriek týmto problémom sa celý učiteľský zbor snažil všestranne zapájať žiakov do rozličnej aj mimoškolskej činnosti, ako bol nácvik rozličných divadelných hier, účasť na cirkusovom predstavení v Trnave, exkurzie. Pri všetkých príležitostiach náboženského alebo svetského charakteru vystupoval školský spevokol, ktorý viedol správca školy, organista Koloman Mihalovič. Detský spevokol mal v šk. roku 1932/33 37 členov.

Pôsobenie vyučujúcich na škole v Kátlovciach 1920 až 1950:

 • 1920 – 1921 Mária Vaculíkova, výpomocná učiteľka
 • 1921 – 1925 Mária Hutová, dočasná učiteľka
 • 1926 – 1932 Jozefína Lisáková
 • 1926 – 1932 Kamila Kányová, výpomocná učiteľka
 • 1927 – 1949 Koloman Mihalovič, správca školy (od r. 1940, riaditeľ)
 • 1932 – 1946 Jozef Kadlečík, riadny učiteľ
 • 1933 – 1934 Terézia Frisová, výpomocná učiteľka
 • 1933 – 1946 Helena Zelníčková (vydatá Kadlečíková), riadna učiteľka
 • 1934 – 1934 Drahomíra Bělíková , výpomocná učiteľka
 • 1935 – 1952 Karol Klenovič, riadny učiteľ (preložený  do Kočína )
 • 1938 – 1939 Mária Kučerová
 • 1946 – 1950 Aurélia Lehutová, dočasná učiteľka

Dekrétom Škol. inšp. v Trnave zo dňa 24. nov. 1948, číslo 9 711/1948 bola zriadená v obci Kátlovce neúplná stredná škola s platnosťou od 1.decembra 1948. Obvod tejto “neúplnej strednej školy” pozostával z obcí Kátlovce, Dolné Dubové a Dechtice.  V dôsledku toho žiactvo 6. až 9. postupného ročníka  národných škôl prešlo na neúplnú strednú školu. Školský zákon  z roku 1948 uzákonil jednotnú školskú sústavu. Povinná školská dochádzka sa predĺžila na 9 rokov. Zmenili sa názvy škôl, a to tak, že Štátne ľudové školy sa premenovali na – Národné školy (roč.1 až 5) a Meštianské školy dostali názov Stredné školy (ročníky 1 až 9). Na každej škole boli dvaja riaditelia. Jeden pre ročníky 1.-5. a druhý pre ročníky 6.-8. Zjednotenie správy školy a menovanie jedného riaditeľa sa uskutočnilo v roku 1951. Ďalšia školská reforma skrátila povinnú školskú dochádzku na 8 rokov a národné a stredné školy sa zlúčili, čím vznikli osemročné (stredné) školy (ročník 1 až 8)-OSŠ. Reforma z roku 1960 zase predĺžila školskú dochádzku na 9 rokov a vznikli základné deväťročné školy – ZDŠ (roč. 1 až 9) a konečne v roku 1983 boli ZDŠ zrušené a nahradené ZŠ (roč. 1 až 8).

Od roku 1950 pôsobili na kátlovskej škole nasledujúci vyučujúci:

 • 1951 – 1967 Zlatica Eliášová (manželka Š. Eliáša)
 • 1952 – 1954 Ondrej Holúbek, Anna Holúbková (manželia)
 • 1952 – 1956 Emília Valentínová (bola preložená do Hrnčiaroviec)
 • 1953 – 1957 František Hulík, Agnesa Hulíková rod. Jurišová ( vydala sa počas pôsobenia na  OSŠ Kátlovce za F. Hulíka)
 • 1955 – 1957 Filoména Kostolanská
 • 1957 – 1973 Jaroslav Cisár
 • 1957 – 1973 Elena Cisárová (manželka J. Cisára, odišla v roku 1973)
 • 1959 – 1964 Pavol Domonkoš, prešiel na  ZDŠ Dechtice
 • 1959 – 1965 Ervín Benuščák , preložený na ZDŠ Dobrá Voda
 • 1960 – 1988 Bernardína Hinnerová, odišla do dôchodku
 • 1961 – 1971 Jozef Mikulčík, manželka Vilma Mikulčíková
 • 1964 – 1970 Helena Lanáková ( od r. 1968 Janeková)
 • 1968 – 1983 Anna Motyková ( manželka V. Motyku, zomrela v roku 1984)
 • 1968 – 1989 Eleonóra Slneková, riaditeľka  od roku 1988
 • 1969 – 1999 Viera Bachárová, odišla do dôchodku
 • 1970 – 1988 Viliam Fukna
 • 1971 – 1987 Emília Šurinová, odišla do dôchodku
 • 1976 – 1988 Emil Čapoš
 • 1976 – 1990 Magda Vaculková
 • 1979 – 1988 Dušan Horváth, odišiel na ĽŠU v Trnave
 • 1979 – 1990 Ivan Jablonický, manželka Mária Jablonická
 • 1983 – 1999 Kamila Gažová
 • 1983 – 1995 Elena Kátlovská
 • 1985 – 2001 Štefánia Prítrská
 • 1986 – 2001 Helana Pavelková
 • 1988 – 2001 Anna Švecová
 • 1989 – 2001 Marta Lišková
 • 1993 – 2001 Milan Andris

Vo funkcii riaditeľa a zástupcu riaditeľa pôsobili:

 • 1927 – 1940 Koloman Mihalovič, správca školy
 • 1939 – 1948 Koloman Mihalovič, riaditeľ školy  , pre 1.-5.roč
 • 1948 – 1950 Karol Klenovič  (Neúplná stredná škola), pre 6.-8.roč.
 • 1951 – 1967 Štefan Eliáš -riaditeľ celej školy (1.-8.roč.), zástupca riaditeľa J. Cisár
 • 1968 – 1969 Jaroslav Cisár, zást. riad. Helena Lanáková (Janeková)
 • 1968 – 1976 Vasil Motyka, zást. riad. J. Cisár, od šk.r.1972/73  V. Fukna
 • 1976 – 1988 Viliam Fukna, zást. riad. E. Slneková
 • 1988 – 1999 Eleonóra Slneková, zást. riad. Kamila Gažová
 • 1999 – 2017 Kamila Gažová, zást. riad. Marta Lišková
 • 2017 –              Elena Kátlovská, zást. riad. Marta Lišková

Materská škola
Prvá škôlka bola zriadená v Starej škole koncom 40. a začiatkom 50. rokov,  žiaľ, presnejšie údaje chýbajú. Z tohto obdobia sa zachovala len jedna fotografia s p. farárorm Lukančičom a učiteľkou p. Belicovou. Materská škôlka z tohto obdobia bola v jednej triede Starej školy. Podľa informácií, ktoré poskytujú zápisnice MNV , sa  požiadavka na zriadenie MŠ prakticky rok čo rok objavovala od začiatku 50. rokov. Predchádzajúce pokusy boli neúspešné, pretože narážali na nedostatok vhodných priestorov. Potrebnú predškolskú výchovu detí v Kátlovciach v materskej škole sa podarilo definitívne realizovať až výstavbou novej budovy vo farskej záhrade koncom roku 1969. Vo farskej záhrade v priestore za predajňou JEDNOTY. V rokoch 1978-1980 bola postavená nová budova MŠ. V budove starej MŠ bola zriadená kuchyňa.

Vo funkcii riaditeliek a vyučujúcich sa doteraz vystriedali nasledujúce učiteľky:

 • 1969-1990 Oľga Strížová
 • 1991-2000 Ľubica Drobná

V MŠ ako učiteľky pôsobili :

 • 1969-1975 Štefánia Nádašská
 • 1972-1991 Ľubica Drobná (r.Vágovičová)
 • 1972-1991 Štefánia Uváčková (r. Piačková)
 • 1991-2001 Oľga Strížová

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 19, s celkovou veľkosťou 1,4 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 4 457

   Zápis detí do MŠ (3.-7. mája 2021)+ Žiadosť (veľkosť: 215,5 KiB | pridané: 2021-04-22)

   Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov I. stupňa (veľkosť: 37,0 KiB | pridané: 2021-03-24)

   Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce (veľkosť: 21,5 KiB | pridané: 2021-03-15)

   Zápis detí do materskej školy (veľkosť: 492,8 KiB | pridané: 2021-02-25)

   Do MŠ je možné prihlásiť deti od 15. júna 2020 (veľkosť: 28,5 KiB | pridané: 2020-06-10)

   Podmienky vyučovania v MŠ a ZŠ od 01.06.2020 (veľkosť: 191,4 KiB | pridané: 2020-05-20)

   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania (veľkosť: 43,5 KiB | pridané: 2020-03-29)

   Zápis do 1. ročníka ZŠ (veľkosť: 30,5 KiB | pridané: 2020-03-29)

   Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2020-03-29)

   Prihlášky a prijímacie skúšky do strednývh škôl (veľkosť: 28,0 KiB | pridané: 2020-03-29)

   Priebeh vyučovania - Učíme na diaľku (veľkosť: 31,0 KiB | pridané: 2020-03-29)

   Prerušenie vyučovania a zápis do MŠ 2020 (veľkosť: 31,0 KiB | pridané: 2020-03-29)

   UZATVORENIE ZŠ a MŠ, IHRÍSK A TELOCVIČNE (veľkosť: 27,0 KiB | pridané: 2020-03-13)

   Zápis detí do MŠ sa bude konať 4. - 15.5.2020 (veľkosť: 32,0 KiB | pridané: 2020-02-25)

   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (veľkosť: 44,5 KiB | pridané: 2016-01-13)

   Žiadosť o ukončenie dochádky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,5 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Správa o výchovno - vzdelávacom procese v školskom roku 2010/2011 (veľkosť: 76,0 KiB | pridané: 2011-09-25)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.