Z ČINNOSTI SPOLKOV

Dňa 18.2.2018 sa v KD uskutočnila výročná členská schôdza TJ FC Kátlovce. O činnosti organizácie TJ FC Kátlovce počas roka 2017 informoval predseda TJ FC Peter Uváček, ktorý súčasne prítomných informoval o cieľoch a úlohách, ktoré TJ FC chce dosiahnuť v roku 2018. Schôdza začala spomienkou na dlhoročných členov TJ FC Kátlovce, Ivana Uváčka a Jozefa Ušáka, ktorých pamiatku si uctili minútou ticha. Výsledky a výkony jednotlivých mužstiev zhodnotili tréneri. VČS TJ FC Kátlovce bola spojená s voľbou nového predsedu a výboru TJ FC Kátlovce, ktorým bol opätovne zvolený Peter Uváček. Na schôdzi členovia výboru zablahoželali jubilantom, ktorí sa v roku 2017 dožili okrúhlych narodenín. Záver schôdze patril diskusii a občerstveniu.

Výročná členská schôdza PZ Dolina Kátlovce sa konala v sobotu 17. februára 2018 v KD Kátlovce. Schôdza sa začala privítaním hostí. Po zhodnotení roka predsedom PZ Dolina Jánom Jamrichom boli ďalej prednesené správy poľovného hospodára, finančného hospodára a kontrolóra združenia. Po uvedených správach bol prednesený predsedom PZ plán činnosti na rok 2018. V súčasnosti pracuje výbor PZ Dolina Kátlovce v nezmenenom zložení: predseda – Ján Jamrich, členovia – Ivan Valent, Pavol Pavlík, Ing. Pavol Martinovič. Poľovným hospodárom naďalej zostáva Pavol Johanes st. V súčasnosti má PZ Dolina Kátlovce 23 členov. Na schôdzi sa zúčastnili aj ostatní predsedovia dobrovoľných organizácií. Záverom predseda PZ poďakoval za pomoc PD Kátlovce, menovite p. predsedovi Jozefovi Suchánkovi, fy Slov-Mart, s.r.o. Ing. Petrovi Martinovičovi a všetkým, ktorí pomohli pri odchyte zajacov.

V sobotu17. februára 2018 sa v kultúrnom dome konala výročná členská schôdza COOP Jednota Trnava, SD v členskej základni Kátlovce. Schôdzu obohatila Isobel Beach, ktorá v úvode predniesla báseň Milana Rúfusa – Dlhý, široký a bystrozraký. Predsedníčka členskej základne Mária Čapkovičová predniesla správu o činnosti za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018. V diskusii sa členovia zaoberali možnosťami rozšírenia predajne potravín. Pozvanie prijal aj Pavol Johanes, starosta obce, doc. Pavol Zemko farár v Kátlovciach a Eva Uváčková, vedúca predajne potravín COOP Jednota v Kátlovciach spolu s vedúcou zmeny Oľgou Krížovou.

Dňa 29. januára 2018 sa konala výročná členská schôdza Miestneho odboru Matice Slovenskej prof. dr. Štefana Vagoviča Kátlovce. Výročnú schôdzu viedla predsedníčka MO MS p. Mgr. Emília Chrvalová, ktorá na začiatku rokovania privítala hostí medzi ktorými boli starosta obce p. Pavol Johanes, vdp. Pavol Zemko – správca farnosti a zástupcovia spoločenských organizácii v obci. Skôr ako sa začalo samotné rokovanie MO MS vdp. Pavol Zemko predniesol veľmi zaujímavú prednášku na tému Ján Nepomuk Kozáček – druhý predseda MS. Potom pokračovala členská schôdza podľa programu. Správu o činnosti MO MS predniesla Mgr. E. Chrvalová, správu o hospodárení p. Peter Krchnár a stav členskej základne a Plán činnosti na rok 2018 MO MS predniesla p. A. Lackovičová. Ďalej členská schôdza MO MS volila predsedu a člena Dozornej rady. Za predsedu bola zvolená p. Mária Sorentínyová a za člena Ing. Peter Martinovič. V diskusii vystúpila predsedníčka MO MS Mgr. Chrvalová, ktorá informovala prítomných o voľbách do najvyšších orgánov MS, kde ako predseda bol zvolený JUDr. Marián Gešper. Ďalej v diskusii vystúpil starosta obce p. P. Johanes, ktorý predstavil akcie Obecného úradu v roku 2018, ktoré budú organizované spolu s ostatnými spoločenskými organizáciami obce. Vdp. Pavol Zemko znovu pripomenul akcie MO MS, ktoré nás čakajú v roku 2018 a to Púť do Vajnor a Šaštína, účasť na Krížovej ceste, prípravy osláv 200. výročia vzniku farnosti Kátlovce, Púť do Krakova. Po odsúhlasení uznesenia predsedníčka MO MS Mgr. Emília Chrvalová poďakovala všetkým za účasť a s prianím, aby tie úlohy, ktoré sme si na rok 2018 dali aj splnili, výročnú členskú schôdzu ukončila. A úplne na záver o kultúrny program sa postaral náš člen p. Jozef Masarovič, ktorému vyslovujeme veľké poďakovanie za spestrenie našej výročnej členskej schôdze.

Dňa 13. januára 2018 sa v zasadačke KD Kátlovce konala výročná členská schôdza Dobrovovoľného hasičského zboru Kátlovce. Členovia DHZ sa tešili hojnej účasti. Pozvanie prijali taktiež Pavol Johanes – starosta obce, p. Jozef Suchánek – predseda PD Kátlovce, Ing. Stanislav Kubiš - kronikár obce, pán Michal Čapkovič - zamestnanec OÚ a zástupcovia občianskych združení obce. Schôdzu viedla naša dlhoročná členka pani Anna Lackovičová. Minútou ticha si prítomní uctili nášho dlhoročného člena p. Jozefa Ušáka, ktorý nás opustil začiatkom januára 2018 – česť jeho pamiatke. Hodnotiacu správu o činnosti DHZ za rok 2017 tajomníka DHZ Petra Krchnára, vzhľadom na jeho neúčasť predniesol predseda DHZ Ing. Ivan Švec. Správu o hospodárení za rok 2017 predniesla pokladníčka DHZ p. Valentová, správu revíznej komisie predniesol p. Peter Jančovič, člen revíznej komisie a plán činnosti na rok 2018 predniesol p. Pavol Krchnár – veliteľ DHZ. Svojim príhovorom taktiež prispel starosta obce, ktorý vyzdvihol celoročnú činnosť DHZ a poďakoval jeho členom za odvedenú prácu. Týmto ešte raz ďakujem celému výboru a členom DHZ za ich doterajšiu činnosť a prajem im veľa odhodlania aj v budúcom období. S pozdravom Ing. Ivan Švec, predseda DHZ.

Už po 10. krát sa naša farnosť zapojila do celoslovenskej zbierky DOBRÁ NOVINA. Koledníci spolu so svojimi animátormi a hudobným sprievodom prichádzali do domácností s piesňami a vinšmi, aby priniesli radosť z narodenia Spasiteľa sveta. 22 koledníkov navštívilo 44 rodín a vyzbierali sumu 653,30 €. V roku 2017 upriamila Dobrá novina pozornosť na Etiópiu, kde podporila projekty pre deti s postihnutím, matky s malými deťmi, kúpili sanitku pre lepšie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Pán Boh zaplať štedrým darcom a koledníkom za ich obetu.

Činnosť MO JDS Kátlovce na jeseň 2017 bola zameraná na brigádu v okolí kostola, cintorína a pomníku padlých, kde v okolí brigádnici vyhrabovali lístie. Brigády sa zúčastnilo približne 30 členov a sympatizantov. Taktiež sme pomohli pri dovoze a výzdobe stromčekov v kostole, aj pred ním. Ženy JDS s láskou pripravili obetné dary ako poďakovanie za celoročnú ochranu nás a našich rodín

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov dňa 4. mája 2016 zorganizoval DHZ Kátlovce v spolupráci s vedením ZŚ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce exkurziu žiakov MŠ a prvého stupňa ZŠ v požiarnej zbrojnici Kátlovce. Žiaci si okrem odbornej prednášky mohli prezrieť požiarnu techniku. Najviac sa im však páčilo testovanie hasičských prilieb.

Dňa 11. marca 2016 sa v KD konala výročná členská schôdza PD Kátlovce. Okrem bilancovania na programe schôdze boli aj voľby. Družstvo bude opätovne v nasledujúcich piatich rokoch riadiť Suchánek Jozef – predseda, s podpredsedom Slivom Viliamom. Dôveru znova získalo, až na malú obmenu, staré predstavenstvo družstva (Kostolanský Július, Pastorková AdrienaIng., Suchánek Miroslav, Uváček Peter a Uváčková Jana). Do kontrolnej komisie boli potvrdení: Slivová Daniela, Ferech Marek a Gvist Drahomír.

Tak ako všetky dobrovoľné organizácie, aj Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach hodnotila svoju činnosť v roku 2015. V súčasnosti má MO JDS v Kátlovciach 67 členov. Na Svetový deň chorých vo štvrtok 11. februára 2016 schôdza začala v miestnom chráme svätou omšou za všetkých zomrelých i žijúcich členov JDS v Kátlovciach. Svätú omšu celebroval farár v Kátlovciach vdp. doc. Pavol Zemko. Výročná schôdza potom pokračovala oficiálnou časťou v kultúrnom dome. Veľmi milou časťou schôdze bolo tradičné uctenie si jubilujúcich členov kvetmi. Podrobnú správu o činnosti MO JDS v uplynulom roku predniesla jej predsedníčka Mgr. Eva Kubišová, ktorá sa v závere správy vzdala predsedníctva MO JDS v Kátlovciach zo zdravotných dôvodov. Schôdza zvolila aj nový výbor organizácie, ktorý pracuje v zložení: hospodár - Bernardína Kopecká, tajomník - Mária Martinovičová, členovia: Vlasta Jamrichová, Jozef Kopecký, Revízna komisia: predseda - Etela Uváčková, členovia - Mária Holická a Mária Krchnárová. V diskusii sa prítomným členom prihovoril starosta obce Pavol Johanes, predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek a správca kátlovskej farnosti vdp. Pavol Zemko, ktorí potom poďakovali odchádzajúcej predsedníčke za odvedenú aktívnu prácu a výbornú spoluprácu. Bezprostredne po výročnej schôdzi sa konalo zasadnutie výboru MO JDS v Kátlovciach, na ktorom si výbor zvolil nového predsedu MO JDS – Jána Holického, ktorému predošlá predsedníčka odovzdala funkciu a dokumentáciu s ňou súvisiacou. Novozvolený predseda poďakoval predošlým funkcionárom a predsedníčke za vykonanú prácu.