Z ČINNOSTI SPOLKOV

Dňa 3. marca 2019 sa konala v zasadacej miestnosti OcÚ Kátlovce výročná členská schôdza Rybárskeho spolku v Kátlovciach. Predseda spolku Denis Uváček zhodnotil uplynulý rok 2018, poďakoval Obecnému úradu Kátlovce za pomoc a starostlivosť o verejnú zeleň na vodnej nádrži Močidlo. Taktiež poďakoval všetkým členom, ktorí sa zúčastňovali brigád. Rybári na tento rok si predsavzali náročnú úlohu, a to zrušiť nevyhovujúcu rybársku búdu na vodnej nádrži a vystavať nové priestory pre potreby rybárov, v ktorej by bolo zriadené sociálne zariadenie s prívodom vody a kanalizáciou.

Dňa 24.2.2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza TJ FC Kátlovce. Po úvodnom privítaní členov TJ FC Kátlovce, hostí – predsedov dobrovoľných organizácií v Kátlovciach, kronikára obce a dôstojného pána farára tajomníkom TJ FC Kátlovce Ing. Miroslavom Jurkasom si zobral slovo predseda TJ FC Kátlovce Bc. Peter Uváček. Nakoľko sa v roku 2019 nevolil nový predseda a nový výbor TJ FC Kátlovce tak schôdza mala čisto informatívny charakter, predseda oboznámil prítomných o činnosti organizácie za rok 2018, o cieľoch, ktoré sa podarilo naplniť a taktiež o tom, čo sa v roku 2018 nepodarilo zrealizovať. Za najdôležitejšie z toho čo sa počas roka dosiahlo považuje vedenie TJ FC Kátlovce výstavbu tribúny na futbalovom ihrisku v spolupráci s obcou, pridelenie dotácie od Úradu vlády SR na rozvoj športu a infraštruktúry, organizovanie Hodov 2018 a veľa iných činností, ktoré sa počas roka v organizácií udiali a vykonali. Predseda sa stručne dotkol výkonov mužstiev TJ FC Kátlovce, nakoľko podbrobné správy o výkonoch mužstiev počas roka predniesli tréneri jednotlivých kategórií. Najzásadnejšou zmenou pred jarnou časťou je zmena trénera, keď doterajších trénerov p. Lukáša Hlavatoviča a p. Adama Pavlíka nahradil bývalý ligový futbalista p. Petr Čmilanský. Po výročnej správe predsedu TJ FC Kátlovce, pokračovali tréneri so svojimi správami, nasledovala správa finančného hospodára p. Miroslava Slivu a kontrolóra TJ FC Kátlovce p. Ladislava Šimončiča. V roku 2018 sa dožili krásnych životných jubileí dvaja členovia TJ FC Kátlovce. Krásny vek, 50ku oslávili pán Bohuš Vyhlidal a pán Jozef Uváček. Obom pánom predseda TJ FC spolu s výborom TJ FC Kátlovce, zaželal hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov osobných aj pracovných a odovzdal im pamätnú plaketu od TJ FC Kátlovce. O slovo sa prihlásil pán starosta obce Pavol Johanes a dôstojný pán farár Pavol Zemko, ktorý už tradične, ako každý rok rozveselil prítomných vtipom a zároveň udelil pri príležitosti 200. výročia Rímskokatolíckej cirkvi Svätého Ducha v Kátlovciach futbalovému klubu TJ FC Kátlovce cenu Jozefa Hortha. Na záver v bode rôzne bola položená jediná otázka, na ktorú predseda odpovedal a následne tajomník TJ FC Kátlovce oficiálne schôdzu ukončil a nasledoval bod občerstvenie a neformálne priateľské debaty medzi prítomnými.

Dňa 23. februára 2019 sa konala výročná členská schôdza Miestneho odboru Matice Slovenskej prof. dr. Štefana Vagoviča Kátlovce. Výročnú schôdzu viedla tajomníčka MO MS p. Anna Lackovičová, ktorá na začiatku rokovania privítala členov a hostí - starostu obce p. Pavola Johanesa, vdp. Pavla Zemku – správca farnosti, Ing. Stanislava Kubiša, ktornikára obce a zástupcov spoločenských organizácii v obci – Ján Holický, predseda MO JDS, Ján Jamrich, predseda PZ Dolina Kátlovce a Mária Čapkovičová, predsedníčka DV pri COOP Jednote Trnava. V úvode rokovania VČS MO MS vdp. Pavol Zemko predniesol veľmi zaujímavú prednášku na tému Juraj Kard. Haulík – 230. výročie narodenia a 150. výročie jeho úmrtia. Potom pokračovala výročná členská schôdza podľa programu. Báseň P.O.Hviezdoslava – K znovuotvoreniu Matice slovenskej predniesla p. Mária Sorentínyová. Správu o činnosti MO MS predniesla Mgr. E. Chrvalová, správu o hospodárení p. Peter Krchnár v zastúpení tajomníčky MO MS p. A. Lackovičovej a stav členskej základne a Plán činnosti na rok 2019 MO MS predniesla p. A. Lackovičová. V diskusii vystúpil starosta obce p. P. Johanes, ktorý predstavil akcie Obecného úradu v roku 2019, ktoré budú organizované spolu s ostatnými spoločenskými organizáciami obce. Vdp. Pavol Zemko znovu pripomenul akcie MO MS, ktoré nás čakajú v roku 2019 a to Púť k Panne Márii Matke milosrdenstva Ladce – Butkov vrch, účasť na Krížovej ceste, prípravy osláv 200. výročia vzniku farnosti Kátlovce. Po odsúhlasení uznesenia tajomnníčka MO MS A. Lackovičová poďakovala všetkým za účasť a s prianím, aby tie úlohy, ktoré sme si na rok 2019 dali aj splnili, výročnú členskú schôdzu ukončila. A úplne na záver o kultúrny program sa postaral náš člen p. Jozef Masarovič, ktorému vyslovujeme veľké poďakovanie za spestrenie našej výročnej členskej schôdze.

Dňa 22.2.2019 sa v zasadačke OÚ konala výročná členská schôdza PZ Dolina Kátlovce. Nakoľko sa nekonali voľby do orgánov PZ Dolina, uvedená schôdza bola takpovediac hodnotiaca za uplynulú poľovnícku sezónu a zároveň slávnostná. V úvode schôdze privítal tajomník PZ Ing. Pavol Martinovič hostí (predsedu PD, veľadôstojného pána, kronikára obce a prítomných predsedov dobrovoľných organizácií). Na začiatku predniesol správu o činnosti PZ Dolina predseda poľ. Združenia Ján Jamrich. V správe zhodnotil činnosť poľovného združenia v oblasti brigádnickej, kultúrno-spoločenskej, ochrane životného prostredia a starostlivosti o zver. Potom pokračoval v hodnotiacej správe poľovný hospodár Pavol Johanes, ktorý zhodnotil plány chovu a lovu, plány starostlivosti o zver, informoval o počte ulovenej zveri, ale hlavne zdôraznil bezpečnosť zaobchádzania so zbraňou. Celkovo bolo ulovenej 16 ks srnčej zveri, 18 ks bažantov, 28 zajacov a 11 líšok. Po ňom pokračoval a informoval prítomných o finančnej situácii, o príjmoch a výdajoch finančný hospodár Pavol Pavlík. Celkový dohľad nad chodom finančných prostriedkov v organizácii predniesol Miroslav Suchánek ml., ktorý konštatoval, že uvedené dokumenty sú správne vedené. Po ňom vystúpil tajomník PZ Dolina, ktorý predniesol Plán činnosti na rok 2019, ktorý jednohlasne členovia schválili. Záverom predseda PZ Dolina poďakoval hlavne predsedovi PD Kátlovce, fy Slov-Mart za poskytnuté krmivo a všetkým členom za ich prácu v prospech PZ Dolina. V diskusii sa prihovoril vdp Pavol Zemko, ktorý pri príležitosti 200. Výročia vzniku farnosti Kátlovce predsedovi Ďakovný list. Po schôdzi pokračovalo malé posedenie s pohostením. Ktoré pre poľovníkov a hostí pripravil člen výboru nášho PZ Ivan Valent. Nedá nám vypísať, aké výborné pochúťky pre nás pripravil: Zajačí paprikáš, pečený bôčik a výborný údený jazyk a špecialitou boli býčie žľazy. Koniec schôdze bol želaním pevného zdravia a presnej mušky pre všetkých poľovníkov.

Pred hodnotiacou schôdzou sme sa stretli v Božom chráme na sv. omši, ktorá bola celebrovaná za nás seniorov. Na úvod výročnej členskej schôdza sme zablahoželali našim členom, ktorí oslávili svoje okrúhle životné jubileá. Oslávenci priniesli pohostenie vo forme sladkostí a koláčikov, ktoré pri káve všetkým chutili. Činnosť MO JDS za minulý rok zhodnotil predseda Ján Holický, ktorý poďakoval členom výboru za odvedenú prácu, ako aj všetkým členom za účasť na akciách, ktoré sme poriadali. Poďakovanie patrí aj organizáciám, s ktorými sme sa spolupodieľali na podujatiach – MSS Kátlovani, Matica slovenská, Ružencové bratstvo. Vďaka patrí aj starostovi obce Pavlovi Johanesovi, predsedovi PD Kátlovce Jozefovi Suchánkovi, vdp. Pavlovi Zemkovi, ako aj pracovníkom obecného úradu. Správu o hospodárení predniesla pokladníčka MO JDS Bernardína Kopecká a revíznu správu predložila Mária Krchnárová. Naše rokovanie pozdravil predseda Okresnej organizácie JDS Trnava p. Ladislav Vavrinkovič, ktorý nás oboznámil s akciami v roku 2019. V spolupráci s OV JDS Trnava budeme spolu organizovať dňa 29. mája 2019 varenie gulášu na hokejbalovom ihrisku. Starosta obce poďakoval našim členom, ktorí sa pravidelne zúčastňujú brigád, ako aj výbor MO JDS sa spolupodieľa na obecných akciách. V diskusii nás pozdravil vdp. Pavol Zemko, ktorý poďakoval za práce na fare, v kostole a v okolí cintorína. Od farnosti sme prevzali cenu Jozefa Hortha. Veľké poďakovanie patrí aj našim sponzorom – PD Kátlovce a Ing. Petrovi Martinovičovi. Zároveň sme spolu družne podebatovali pri dobrom občerstvení. Ján Holický, predseda MO JDS

Dňa 9. februára 2019 sa zasadačke KD konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Kátlovce. Na svojom rokovaní privítali okrem svojich členov, ale aj hostí a to starostu obce p. P. Johanesa, správcu farnosti vdp. Pavla Zemku, predsedu PD Jozefa. Suchánka a zástupcov spoločenských organizácii v obci. P. Peter Krchnár vo svojej správe zhodnotil činnosť DHZ za rok 2018 a Pavol Krchnár predniesol Plán činnosti na rok 2019. Po týchto správach boli členom DHZ odovzdané vernostné medaile p. Miroslavovi Slivovi za 10 rokov, p. Vierke Krchnárovej za 40 rokov a p. Jánovi Jamrichovi, p. Jozefovi Kopeckému a p. Jozefovi Krchnárovi za 50 rokov členstva v DHZ. Ďakovný list za vykonanú prácu v DHZ p. Pavlovi Čapkovičovi a Pozdravný list z príležitosti životného jubilea 50 rokov p. Jozefovi Uváčkovi. V diskusii vystúpili so svojimi príspevkami predseda DHZ Ing. Ivan Švec, starosta obce p. Pavol Johanes a vdp. Pavol Zemko, ktorý na záver odovzdal DHZ Kátlovce Pamätný list z príležitosti 200. výročia farnosti Kátlovce. Po schválení uznesenia, bola výročná členská schôdza DHZ ukončená so želaním, aby úlohy, ktoré sme si naplánovali aj splnili, ale hlavne, aby sme nezaznamenali žiadnu požiarnu alebo živelnú udalosť.

Dňa 23. januára 2019 sa na obecnom úrade v Kátlovciach tradične stretli predsedovia dobrovoľných organizácii spoločne so zástupcami inštitúcií v obci ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Farského úradu a zástupcami oboch rodičovských združení. Cieľom tohto stretnutia v úvode nového roku bolo rozpracovať program akcií a spoločenských podujatí na rok 2019. V úvode stretnutia starosta obce Pavol Johanes prítomných privítal, zaželal im do nového roku veľa zdravia, trpezlivosti a síl vo vedení ich dobrovoľných organizácií. Zároveň im poďakoval za prácu pri usporadúvaní akcií a spoločenských podujatí v uplynulom roku. Po vzájomnej diskusii a dohode boli upresnené termíny plánovaných podujatí v roku 2019, aby jednotlivé akcie sa vzájomne časovo neprekrývali. Prítomní zástupcovia dobrovoľných zložiek v obci sa snažili vyberať a preferovať akcie o ktoré je zo strany občanov záujem, na ktoré radi chodia a aby tak zabezpečili pre občanov bohatú ponuku podujatí v roku 2019. Vzhľadom na počet akcií, ktoré sú plánované v tomto roku, sa ešte uvažuje aj o nových podujatiach ako je napr. rozšírenie rybárskych pretekov, usporiadanie vianočných trhov, či vianočného koncertu. O poriadaní uvedených nových podujatí budú ešte predsedovia dobrovoľných organizácií rokovať v priebehu roka, aby bola dostatočná príprava na uskutočnenie týchto akcií. Na stretnutí vdp. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach odovzdal obecnému úradu do rúk starostu Ďakovný list pri príležitosti 200. výročia vzniku našej farnosti. Aj touto cestou srdečne pozývame všetkých občanov na pripravované podujatia a spoločenské akcie v obci.

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Kátlovce na základe uznesenia prijatého na zasadnutí dňa 01.03.2019 v zmysle platných stanov družstva, zvolalo členskú schôdzu Poľnohospodárskeho družstva Kátlovce, ktorá sa konala dňa 13. marca 2019 o 10,00 hod. v kultúrnom dome v Kátlovciach. Správu predstavenstva PD o hospodárení v roku 2018 a oboznámenie s účtovnou závierkou za rok 2018 predniesla ekonómka Ing. Adriena Pastorková. Predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek uviedol, že dúfa že tento rok bude poľnohospodárom počasie lepšie priať. Hosťom schôdze bol farár v Kátlovciach vdp. doc. Pavol Zemko. Záver schôdze patril chutnému spoločnému obedu.

Výbor a členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok dňa 19. februára 2018. Schôdza začala tradične svätou omšou za živých a zomrelých členov JDS o 10,00 hodine v miestnom kostole. Po nej program VČS pokračoval v kultúrnom dome, kde okrem bilancovania činnosti si kvetmi uctili jubilantov. Predseda MO JDS Ján Holický vo svojej správe zhodnotil činnosť JDS v uplynulom roku. Uviedol, že členovia JDS sa zúčastnili 28 podujatí, ktoré buď organizovali, alebo ich svojou účasťou podporili. V tomto roku sa teší na spoluprácu, ktorá prinesie príjemné spolužitie všetkých v našej milej dedinke.