OSTATNÉ OBECNÉ AKCIE

Na základe získanej dotácie z Ministerstva školstva na vyriešenie havarijnej situácie – rekonštrukcie elektroinštalácie v ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce, škola získala dotáciu 60 000 €. Nakoľko tieto práce museli byť vykonané a vyúčtované do konca marca 2019, preto práce začali už počas vyučovania a pokračovali aj počas jarných prázdnin. Na elektroinštalačné práce získala zákazku firma ELEKTRO – MORVAY s.r.o. Trnava, ktorá uspela vo výberovom konaní. Nakoľko práce boli časovo náročné, žiakom boli prázdniny predĺžené formou riaditeľského voľna. Deťom, ktoré nemohli sami zostať doma, obec poskytla priestory zasadacej miestnosti. Nakoľko uvedená firma pochopila, že práce musia zvládnuť v čo najkratšom čase, nasadila všetky svoje sily a prostriedky. Nakoľko súčasťou rekonštrukcie boli aj búracie práce, murárske a maliarske práce, preto aj samotné upratovanie po rekonštrukcii bolo náročné, preto veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke ZŠ, celému pedagogickému i nepedagogickému zboru a zúčastnením rodičom za pomoc.

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka, rigolov a vjazdov do rodinných domov v obci od s.č. 37 po s.č. 103 obec vyhlásila výberové konanie. Najlepšiu ponuku na uvedené práce predložila fy CS, s.r.o. Trnava. Práce sa začali realizovať v mesiaci október od s.č. 37. Práce prebiehajú podľa plánu, avšak vodovodné šachty, kanalizačné potrubia a odtoky dažďovej vody na trase práce komplikujú. Tak ako aj pri predchádzajúcich rekonštrukciách chodníkov v časti Lipina, obec bude hradiť len rekonštrukciu chodníka, v prípade záujmu o rekonštrukciu vstupov si tieto hradia občania sami. Súčasťou rekonštrukcie boli potrebné aj výruby stromov. Pracovníci fy CS Trnava v tomto roku chodník zrekonštruovali po rodný dom P.U.Olivu – s.č. 60. Starosta vyjadril sklamanie z toho, že občania si vstupy dávajú robiť veľmi zriedka. Pokiaľ počasie dovolí, práce na rekonštrukcii chodníka budú pokračovať začiatkom nového roku 2018.

V závere roku 2015 obec Kátlovce získala dotáciu z Ministerstva školstva na zateplenie telocvične vo výške cca 33 000.- €. Po výberovom konaní na dodávateľa a za priaznivých podmienok počasia obec začala s realizáciou uvedených prác.

Obecný úrad Kátlovce v spolupráci s dobrovoľnými organizáciami v obci zorganizoval v sobotu 19. marca 2016 celoobecnú brigádu. Cieľom tejto brigády bola nielen úprava a udržiavanie verejných priestranstiev v obci, ale aj vzájomné priateľské stretnutie občanov, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrujú svoju spolupatričnosť našej obci. Treba si uvedomiť, že verejné priestranstvá v našej obci si znečisťujeme iba my sami a iba my sami si ich môžeme aj skrášliť. Na brigáde sa zúčastnilo 55 spoluobčanov, ktorí boli rozdelení do rôznych častí obce (okolie požiarnej zbrojnice, telocvične, Poľovníckeho združenia, areál TJ FC Kátlovce, cintorín, okolie sochy sv. Floriána, základnej školy, autobusových zastávok,...). Je smutné, že z celkového počtu občanov sa ich na brigáde podieľalo iba tak málo. Bolo by prínosné pre nás všetkých, keby sa v budúcnosti uvedenej brigády zúčastnil vždy aspoň jeden člen domácnosti. Pomoc občanov je nesmierne cenná a vážená, pretože časovo túto prácu nedokážu vykonať iba samotní pracovníci obecného úradu a je veľmi prospešná pred kosením verejných priestranstiev. Ďakujeme všetkým brigádnikom, ktorí počas celoobecnej brigády akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku ku skrášleniu obce a veríme, že v nasledujúcom roku ich počet vzrastie, aby sme spoločnými silami dokázali, že nám na našej obci naozaj záleží.

Dňa 13. februára 2016 sa uskutočnila v spolupráci DHZ Kátlovce a Obecného úradu Kátlovce „Obecná zabíjačka“. Počas niekoľkých dní príprav a výroby si naši členovia pod vedením hlavného mäsiarskeho majstra Petra Krchnára pre našich občanov pripravili tradičné zabíjačkové špeciality. V ponuke boli obľúbené jaterničky, krvavnice, zabíjačková kaša, bravčová masť, čerstvé mäso, kosti... Najväčší záujem bol však o tlačenku, ktorá sa ušla každému kto mal záujem. Tešili sme sa veľkému záujmu občanov, o čom svedčí aj množstvo objednávok z predchádzajúceho dňa ešte pred dokončením výrobkov. K dispozícii bol aj teplý zabíjačkový tanier a pečené mäso. Ku chutnému jedlu sme podávali alko, nealko nápoje. Obec Kátlovce bezplatne poskytla priestory KD a časť občerstvenia.