OSTATNÉ OBECNÉ AKCIE

Obecné vyhodnotenie roka 2019 usporiadala obec Kátlovce v piatok 13. decembra 2019, kedy na pozvanie starostu obce sa spoločne stretli pracovníci obce, poslanci OZ, predsedovia dobrovoľných organizácií v obci, vedenie ZŠ s MŠ, PD Kátlovce, farnosť Kátlovce a ostatné zložky, ktoré v roku 2019 boli nápomocné obci. V úvode vyhodnotenia starosta obce informoval prítomných o všetkých uskutočnených akciách v obci v roku 2019. Za dobrú spoluprácu poďakoval najmä pracovníkom obecného úradu, poslancom OZ, vedeniu ZŠ s MŠ za dobrú výchovu a vzdelávanie detí, poľnohospodárskemu družstvu za pomoc pri uskladnení obecných strojov, farnosti a vyzdvihol výbornú spolupatričnosť dobrovoľných organizácií v obci, ktorá sa prejavila najmä počas spoločnej akcie Žijeme spolu. Za výbornú reprezentáciu obce poďakoval najmä TJ FC Kátlovce a MSS Kátlovani. Za nezištnú pomoc pri povodni v lete 2019 poďakoval členom DHZ Kátlovce. Za brigádnickú pomoc obci poďakoval MO JDS. Záverom tiež poďakoval všetkým občanom v obci, ktorí počas roka 2019 akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku a prispeli tak k zveľadeniu našej obce. Bodku za vyhodnotením roka dal spoločný prípitok a občerstvenie.

Na základe už dlhodobého zámeru obce Kátlovce bolo v mesiaci október vybudované nové parkovisko pri hasičskej zbrojnici z vlastných finančných prostriedkov obce. Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavbu parkoviska Spevnené plochy pri MŠ a Parkovisko pri hasičskej zbrojnici, na základe ktorej stavebný úrad vydal stavebné povolenie pre toto dielo. Po výberovom konaní, ako sme Vás už informovali v uplynulom Obecnom spravodaji, bolo vybudované parkovisko pri MŠ. V mesiaci október boli dokončené práce na realizácii parkoviska pri hasičskej zbrojnici a parkovisko bolo odovzdané do užívania v tomto čase. Obec čakajú ešte v okolí tohto parkoviska drobné stavebné úpravy. Parkovisko so šiestimi parkovacími miestami môžu využívať za každého počasia obyvatelia obce pri návšteve miestneho kostola, športových a kultúrnych podujatí v areáli TJ FC Kátlovce, alebo pri návšteve miestnej telocvične s posilňovňou.

Učni Odborného učilišťa internátneho Trnava v zmysle uzavretej zmluvy medzi obcou Kátlovce a odborným učilišťom za odborného vedenia majstrov – Petra Rampáka a Štefana Sorentínyho od októbra 2019 v obci vykonali pomocné práce na úprave terénu po vybudovaní parkoviska a chodníka pri MŠ, natieračské práce na oplotení cintorína v obci a veľkou mierou pomohli pri separácii odpadu na zbernom dvore Kátlovce. Za tieto práce všetkým zúčastneným žiakom a vedeniu učilišťa, v zastúpení pani riaditeľky Mgr. Kataríny Machovičovej patrí veľké poďakovanie.

Na základe získanej dotácie z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 1000.- € pre projekt Pohybom k zdravému životu obec Kátlovce zakúpila a dala osadiť v areáli detského ihriska pred základnou školou kombinovanú cvičnú stenu. Stena tak dopĺňa ostatné už zabudované exteriérové komponenty určené pre deti. Okrem toho, aby rodičia s deťmi mali kde posedieť, či v letných mesiacoch urobiť opekačku, alebo sa skryť pred dažďom obec dala vyhotoviť v areáli detského ihriska drevený altánok. Na jeho výstavbe sa dobrovoľne podieľali: Tomáš Oravec, Lukáš Hlavatovič, Vladimír Lukáč a Dalibor Minarovič. Za oplechovanie strechy altánku treba poďakovať Jozefovi Kopeckému a Michalovi Martinovičovi. V súčasnosti areál detského ihriska ešte čakajú povrchové terénne úpravy. Obec tak zabezpečí pre svojich občanov, ale najmä pre rodičov s deťmi ďalší pekný kút našej obce, kde si v kľude môžu posedieť a zrelaxovať.

Na základe už dlhodobého zámeru obce Kátlovce schválilo obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach vybudovanie parkoviska a chodníka okolo materskej školy z vlastných finančných prostriedkov obce. Okolie MŠ dotiaľ nebolo upravené a v prípade nepriaznivého počasia bol terén blatistý. Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavbu Spevnené plochy okolo MŠ, na základe ktorej stavebný úrad vydal stavebné povolenie pre toto parkovisko s chodníkom okolo MŠ. Po ňom nasledovalo výberové konanie, v ktorom bola úspešná firma Vladimír Kubiš, Kátlovce. A mohla začať už samotná realizácia prác. Práce boli dokončené a parkovisko bolo odovzdané do užívania začiatkom mesiaca september 2019. Parkovisko s ôsmimi parkovacími miestami môžu využívať za každého počasia rodičia detí i personál MŠ. V blízkom období obec čaká realizácia prác na vybudovanie parkoviska pri hasičskej zbrojnici. Obec má už vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie. V projekte sa počíta s vybudovaním šesť parkovacích miest, ktoré budú slúžiť občanom pri návšteve miestneho kostola, športových a kultúrnych podujatí v areáli TJ FC Kátlovce, alebo pri návšteve miestnej telocvične s posilňovňou.

Na základe ďalších získaných finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 € sme pokračovali v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Uvedená časť sumy bola využitá na prístavbu garáže, ktorej hrubá stavba sa v týchto dňoch dokončuje. Obec opäť podala ďalšiu žiadosť o dotáciu, z ktorej plánuje túto prístavbu garáže dokončiť.

Na základe získanej dotácie z Ministerstva školstva na vyriešenie havarijnej situácie – rekonštrukcie elektroinštalácie v ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce, škola získala dotáciu 60 000 €. Nakoľko tieto práce museli byť vykonané a vyúčtované do konca marca 2019, preto práce začali už počas vyučovania a pokračovali aj počas jarných prázdnin. Na elektroinštalačné práce získala zákazku firma ELEKTRO – MORVAY s.r.o. Trnava, ktorá uspela vo výberovom konaní. Nakoľko práce boli časovo náročné, žiakom boli prázdniny predĺžené formou riaditeľského voľna. Deťom, ktoré nemohli sami zostať doma, obec poskytla priestory zasadacej miestnosti. Nakoľko uvedená firma pochopila, že práce musia zvládnuť v čo najkratšom čase, nasadila všetky svoje sily a prostriedky. Nakoľko súčasťou rekonštrukcie boli aj búracie práce, murárske a maliarske práce, preto aj samotné upratovanie po rekonštrukcii bolo náročné, preto veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke ZŠ, celému pedagogickému i nepedagogickému zboru a zúčastnením rodičom za pomoc.

V súčasnej dobe opätovne prebieha rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Z prvej časti dotácie MV SR, ktorá bola pridelená, bola zrekonštruovaná strecha zbrojnice, nové vykurovanie a ďalšie rekonštrukčné práce. Z vlastných finančných prostriedkov obce bolo v mesiaci január 2019 bola položená dlažba a maľovka v priestoroch zasadačky. Začiatkom apríla sme začali s druhou časťou rekonštrukcie z pridelenej dotácie vo výške 30.000 €, kde sa predpokladá prístavba garáže k požiarnej zbrojnici.

Na základe získanej finančnej dotácie z Úradu vlády SR vo voľnom priestore areálu ZŠ vyrástlo v mesiaci marec 2019 nové detské ihrisko. Ako vidno na obrázkoch, deti si ho hneď obľúbili.