NÁBOŽENSKÉ TRADÍCIE

Naše oslavy sme zavŕšili v stredu 16.októbra o 18.00 hod, kedy sv. omšu Na poďakovanie a s prosbou za všetkých nás slávil náš rodák vsdp. farár JCLic. Marián Uváček z Bábu, spoluúčinkoval Kátlovský chrámový spevokol; koncelebroval pán farár Vojtěch Daněk z Hradčovíc. Majko Uváček daroval farnosti omšový kalich – za čo mu z celého srdca úprimne ďakujem! Oslavy 200.výročia nám všetkým bude pripomínať aj príležitostná záložka a magnetka, ktorú OcÚ distribuoval do každej jednej domácnosti v našej obci.  doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

V nedeľu 13.októbra 2019 ráno o 8.00 hod som slávil sv. omšu votívnu O Duchu Svätom na 30.deň smrti nášho významného rodáka don Jozefa Kosmála, SDB – čestného dekana; a potom o 10.30 hod ju celebroval spolu so mnou vdp. pplk. Juraj Sitaš, vojenský duchovný z Trenčína spolu so spevokolom Te Deum z Dobrej Vody; na sv. omši boli aj naši Hradčovičania – starý aj nový starosta s manželkami. Obdržal som tam Cenu Obce Kátlovce – za čo úprimne ďakujem!  doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

V sobotu 12.októbra 2019 dopoludnia bola sv. omša o 10.30 hod Na poďakovanie Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré nám Pán Boh preukázal v uplynulých 200.rokoch našej samostatnej existencie, odslúžil ju vdp. farár Peter Augustín Kerak z Melča pri Opave v koncelebrácii vdp. Miroslava Kováča z Dechtíc spolu so mnou. Našej farnosti udelilo Obecné zastupiteľstvo Cenu Pavla Ušáka Olivu – za čo im úprimne ďakujeme! Na sv. omši spievala naša MSS Kátlovani; po sv. omši sme všetkých – každého jedného - spolu s pánom starostom Pavlom Johanesom pozvali na slávnostné agapé do Kultúrneho domu, ktoré celé zabezpečili naše ženy v 42 domoch napečením sladkého a slaného.  doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Vlastné oslavy začali v piatok, 11.októbra 2019 sv. omšou zo slávnosti Výročia posvätenia chrámu o 18.00 hod, celebroval ju spolu so mnou a vdp. Petrom Kerakom vdp. farár Miroslav Kováč z Dechtíc spolu s Chrámovým spevokolom z Dechtíc a za účasti dr. Karola Zachara, starostu z Dechtíc – po sv. omši náš p. starosta, Pavol Johanes, zabezpečil pre Dechtičanov občerstvenie v kultúrnom dome.  doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Predznamenaním sv. omše na Dolnom konci pred Kaplnkou Lurdskej Panny Márie - 8.septembra 2019 - bolo zhotovenie kríža našimi chlapmi z fara teamu. Drevo naň daroval p. Sekera. Kríž bol umiestnený vpravo od kaplnky. Potom sme sa spoločne dohodli s rodinou a pristúpili k realizácii oltára pred kaplnkou podľa mojich predstáv a môjho návrhu tu bol urobený trvalý pomník v Roku 200.výročia farnosti. Lebo altare fixum a kríž nášho Pána Ježiša Krista sú trvalým znakom stability viery našich predkov, ale aj nás všetkých v nádeji pre tých, čo prídu po nás. A to všetko jednak z darov všetkých veriacich; tvárnice daroval p. Ján Salaj; zvyšný mramor bol ešte zadarmo z Kamanovej; pílenie, lepidlá a impregnáciu obetoval Marián Benedikovič z Dobrej Vody; náradie a elektrinu poskytoval sused oproti Peter Martinovič. Nech vám za to všetko na príhovor Lurdskej Panny Márie Pán Boh odmení. Niektorým som na záver udelil Cenu Jozefa Hortha. Pri sv. omši som použil nový omšový ornát s vyobrazením Lurdskej Panny Márie. Keď sa tak budete dívať z diaľky, Panna Mária akoby oltárikom dostala svoj trón, na ktorom kraľuje a z tohto svojho vŕšku na Dolnom konci sa bude vždy určite prihovárať za nás hriešnikov, za ktorých poslal náš Nebeský Otec na smrť svojho Syna na kríži. Odovzdávame ich do používania s požehnaním - kríža, oltára a nás všetkých.  doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Tak ako každý rok sme boli aj tento rok – nachystaní na procesiu Božieho Tela, ktorú som naplánoval na štvrtok 20.júna večer po sv. omši s tradičným programom a osadenstvom – sv. omša v kostole, štyri oltáriky, miništranti, prvoprijímajúci a ostatné deti, MSS Kátlovani, hasiči, ľudia. Pri prvom oltáriku u Zemkových bolo všetko ešte o.k.; no pri druhom oltáriku u Vagovičových začalo pršať a tak som rozhodol, že ideme späť do kostola - tretí oltárik u Sorentínyových sme vynechali, v daždi sme sa zastavili pri štvrtom oltáriku, kde sme dali len požehnanie a pobožnosť sme už vynechali; no pokiaľ sme pekným pochodovým krokom prišli späť do kostola, už sme boli celí do nitky premočení; v kostole sme len dali záverečné eucharistické požehnanie a išli sme domov. Nad nami bola krásna dúha. Pri procesii mi pomáhal vdp. Mgr. Peter Kerak – farár z Melča pri Opave. A tak v roku 200.výročia farnosti zostane spomienka na procesiu, pri ktorej nás Pán Boh pekne z neba polial vodou!

Záver veľkonočného obdobia – liturgická slávnosť Zoslania Ducha Svätého patrí tradične našim kátlovským hodom. Slávnostnými hlásateľmi Božieho slova boli: vsdpp. Mgr. Bohumil Mikula – výpomocný duchovný z Piešťan – sv. Štefana, P. ICLic. Mgr. Miloš Zárecký – nemocničný duchovný z Piešťan, OT. Na turíčny pondelok som odslúžil sv. omšu a pred kostolom som požehnal lipu, z ktorej si ľudia vzali domov – na ochranu príbytkov. Zaobstaral nám ju p. Ján Holický, syn Róbert Holický ako i Jozef Kopecký.

Socha Pána Ježiša Krista bola re - osadená na našom cintoríne z príležitosti 200.výročia našej farnosti ako dar pána starostu Pavla Johanesa a Pavla Zemka, farára. Totiž socha pôvodne stála nad neznámym hrobom na cintoríne v Hrnčiarovciach nad Parnou, odkiaľ ju získal a pre nás ponúkol p. Milan Lacko, kamenár z Dobrej Vody. Ten aj sochu vyčistil, opravil a osadil s pomocou Jána Uváčka z Kátloviec. Spolu s p. starostom Pavlom Johanesom sme sa rozhodli celé dielo podporiť, zafinancovať a požehnať. A preto je na podstavci umiestnená pamätná tabuľka Pavol Johanes, starosta a Pavol Zemko, farár, 2019. Nech naša nová socha všetkým nám pripomína kresťanské korene, ktoré si ako Slovania uchovávame v našej Katolíckej cirkvi ako i v našom štáte.

Na Siedmu veľkonočnú nedeľu sme tradične mali Prvé sv. prijímanie našich pätnástich tretiakov, ku ktorým pribudli aj ďalší šiesti, ktorých rodičia si zvolili našu farnosť a náš farský kostol. Ďakujem p. katechétovi a učiteľovi náboženstva Mgr. Marekovi Laukovi; Bc. Kristíne Krajčovičovej a Bc. Ivone Matúšovej, MBA, O.C.H.; Kachrasu, Mgr. Martine Benedikovičovej – triednej učiteľke ako i všetkým rodičom a rodinám našich prvoprijímajúcich detí.

...ako aj posledné roky, sme v pôstnom období konali pobožnosti Krížovej cesty; všetkým, ktorí sa ich zúčastnili ako i tí, čo ich aktívne pripravili, za to vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať: MO Kátlovce Jednoty dôchodcov Slovenska; miništrantom; MO Matice slovenskej prof. dr. Š. Vagoviča Kátlovce; MSS Kátlovani; Bratstvu živého ruženca; Máriinej légii; kostolným spolupracovníkom; eRku; Obecnému úradu; Poľnohospodárskemu družstvu; f – me SlovMart Ing. Petra Martinoviča; Chrámovému spevokolu a prvoprijímajúcim deťom s rodičmi.