KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Uvítanie nového roku 1. januára 2018 obec Kátlovce z dôvodu vyjdenia v ústrety väčšiemu počtu občanov preložila z tradičného času 30 minút po polnoci na 17. hodinu popoludní, čo sa odzrkadlilo očakávanou početnejšou návštevou. Ohňostrojové divadlo zakúpila obec a tento bol odpálený na miestnom futbalovom ihrisku, kde občania spoločne prišli privítať nový rok. Občania si medzi sebou navzájom podaním ruky, či symbolickou pusou želali blahopriania do nového roku. Dúšok vareného vínka, či čaj s rumom, alebo pohár šampanského si prišlo vychutnať vyše dve stovky občanov. Občerstvenie záujemcom podával starosta obce Pavol Johanes s manželkou. V kabínach TJ FC sa podávala aj novoročná kapustnica, no o tú bol neveľký záujem. Vítanie nového roku sa stalo milou akciou, ktorej sa občania aj napriek chladnému počasiu zúčastňujú za čo im patrí poďakovanie. Vďaka patrí aj autorovi chutnej kapustnice Marekovi Ferechovi. Zároveň chceme poďakovať občanom za disciplinované odpaľovanie ohňostrojov, delobuchov a tzv. pirátov, za používanie certifikovanej pyrotechniky, že počas vítania nového roku v obci neprišlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Zaplnená sála kultúrneho domu v Kátlovciach najmä rodičmi s deťmi v nedeľu 10.12.2017 umocňovala rozprávkovú atmosféru vianočného programu, ktorý si pripravili deti MŠ pod názvom Keď nám jasná hviezda. V úvode sa všetkým prihovorila zástupkyňa ZŠ pre MŠ Bc. Andrea Rothová. Deti pod vedením svojich učiteliek predstavili pásmo vianočných piesní, kolied a tancov, za čo ich publikum odmenilo potleskom. Po vianočnom bazáre s nádhernými vianočnými ručnými prácami detí, o ktoré bol veľký záujem, zavítal najskôr do kátlovského kultúrneho domu anjel s čertom. Čert sa snažil sa svojím čertovským humorom všetkých presvedčiť, že bol dobrý a že si zaslúži dostať darček. Potom spolu s netrpezlivými deťmi privolali Mikuláša, ktorému zarecitovali modlitbičky a zaspievali pesničky. Mikuláš s anjelom a čertom všetky deti odmenili sladkými balíčkami, ktoré zakúpila obec Kátlovce. Na záver Mikuláš rozsvietil vianočný stromček na parkovisku pred obecným úradom. Aj tu ešte rozdával Mikuláš balíčky deťom, ktoré sa nezúčastnili programu v kulturáku. „Nasucho“ neobišli ani dospelí, ktorým proti zime starosta obce Pavol Johanes s manželkou podávali teplý čaj a varené víno. Touto cestou obec ďakuje za spoluprácu a prípravu detí na toto podujatie MŠ Kátlovce a rodičom detí.

V roku 2017 som na našej kátlovskej fare napísal a vydal jedenásť internetových a deväť printových publikácií. Poslednú - z mojich už stosedemnástich publikácií - som odprezentoval v utorok 14.novembra 2017 so sponzormi v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, kde sa zúčastnila i vydavateľka Ivona Matúšová – naša organistka ako i Pavol Johanes, starosta našej obce; posledné dve v zozname som potom ešte odprezentoval aj v Kultúrnom dome v Kátlovciach 19.novembra 2017 hlavne za účasti svojej rodiny, kamarátov a známych- z Beliniec, Bratislavy, Dechtíc, Hornej Krupej, Kamanovej, Kátloviec, Mostu pri Bratislave, Motešíc, Naháča, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Šale, Špačiniec, Topoľčian, Trnavy, Veľkých Bedzian- ako i spolu so všetkými, čo mi aktívne pomáhajú v našej farnosti: kňazi, čo ma zastupujú: vdp. Mgr. Bohumil Mikula z Piešťan a vdp. Mgr. Miroslav Kováč z Dechtíc; akolyta; kostolníci; modleníčky a predspeváčky; organisti; speváci a speváčky; ženy, čo upratujú faru; brigádnici z farského teamu,ktorí si tiež mohli pozrieť výstavu fotografií mojej neterky Andrejky Zemkovej na tému: Sedliakova žena. Ďakujem vydavateľke Ivone Matúšovej – našej organistke a všetkým za túto možnosť – osobitne p. Igorovi Strečanskému a manželke Danke, Chrámovému spevokolu, MSS Kátlovani, p. predsedovi Jozefovi Suchánkovi a Poľnohospodárskemu družstvu; p. starostovi Pavlovi Johanesovi a OcÚ; ako i všetkým, čo na požiadanie a ochotne priložili ruku k dielu a napiekli, darovali zaváraniny zo svojej špajze, pomohli prestrieť stoly, obsluhovali a aj všetok použitý riad poumývali: Pán Boh všetkým za to zaplať! vdp. doc. Pavol Zemko, farárr v Kátlovciach

V spolupráci s Obecným úradom a MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča sme zorganizovali spomienku na Významných rodákov, kňaza – Pavla Ušáka Olivu, básnika Katolíckej moderny, ktorého 103. Výročie narodenie si pripomíname, pochovaný je v Poprade – Veľkej; akoI v roku 2017 jehozosnulejsestry, herečky Anny Kostolanskej, pochovaná bola nanašom cintoríne. No spomenuli sme si i na tých, ktorí v roku 2017 mali okrúhle výročie narodenia alebo úmrtia: • 130.výročia úmrtiakňaza a ostrihomskéhokanonikaJánaZádoriho, pochovaný je v Maďarsku; • 90.výročia narodeniakňazaa prof.dr. ŠtefanaVagoviča, pochovaný je voŠvajčiarsku; • 155.výročia narodenia a 85.výročia úmrtia rganist a správcuškolyFloriánaMihaloviča; • 150.výročia narodeniavysokoškolskéhoprofesoraMóricaKrippela; • 95.výročia narodeniaprekladateľa dr. TeofilaUšáka, pochovaný je v Bratislave; • 90.výročianarodeniapplk. JozefaJančoviča; • 20.výročia úmrtiaprávničkyMárieKolesíkovej; • 20.výročiaprekladateľaJozefaVágoviča, pochovaný je v USA. Na sv. omši sa zúčastnili: vdp. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš, farár Nivnice – bývalý farár Hradčovice, ktorý sa prihovoril v rámci homílie; vdp. Mgr. Miroslav Kováč, farár Dechtice, ktorý bol hlavným celebrantom; doc. dr.Jan Popelka s manželkou, starosta obce Hradčovice, ktorý prečítal spoločné modlitby veriacich; JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozornej rady MS; PhDr. Libuša Klučková, predsedníčka KR MS v TTSK; Margaréta Partlová, členka MO MS Trnava; Pavol Johanes s manželkou – starosta našej obce, ktorý prečítal prvé čítanie; Mgr. Emília Chrvalová, predsedníčka MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča; poslanci OZ a predsedovia niektorých dobrovoľných organizácií. Pri sv. omši spievala MSS Kátlovani.Po sv. omši sme položili vence k Pomníku Pavla Ušáka Olivu pred kostolom a v zasadačke OcÚ v kultúrnom dome odovzdal Štefan Martinkovič pani predsedníčke Emílii Chrvalovej Ďakovný list MS z príležitosti jej okrúhleho životného jubilea.

Voľby do VÚC sa konali 4. novembra 2017. Volebnou miestnosťou v obci Kátlovce bol kultúrny dom a občania mohli prísť voliť v čase od 7:00 do 22:00 hodiny. Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 937. Na hlasovaní sa zúčastnilo 331 voličov, ktorí odovzdali 329 obálok s hlasovacími lístkami. Z toho okrsková volebná komisia narátala 326 platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a 322 platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. V obci Kátlovce pre voľby predsedu TTSK najviac hlasov získali: Ing. Tibor Mikuš – 182 a Mgr. Jozef Viskupič – 131. Vo voľbách na poslancov zastupiteľstva TTSK najviac hlasov získali: riaditeľka ZŠ Mgr. Elena Kátlovská – 173, náš občan- povolaním vodič, Peter Šimončič – 149 a starosta obce Dechtice Mgr. Karol Zachar – 147. Voľby sa konali v pokojnej atmosfére, okrsková volebná komisia nezaznamenala žiadny priestupok.

V mesiaci október už každoročne prejavujeme úctu k našim seniorom. Pri tejto príležitosti obec Kátlovce už tradične organizuje posedenie s dôchodcami, mužmi od veku 65 rokov a ženami od 60 rokov. V tomto roku sa konalo v stredu 25. októbra. Stretnutie začalo sv. omšou v miestnom kostole. Prítomným seniorom sa v homílii prihovoril farár v Kátlovciach, doc. vdp. Pavol Zemko. Program pokračoval v kultúrnom dome, kde sa prítomným seniorom prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Vo svojom príhovore ich poinformoval o aktuálnych informáciách zo života v obci, o aktivitách obecného úradu a poďakoval im za dobrú spoluprácu, za brigádnickú činnosť počas celého roku v prospech obce – osobitne za starostlivosť o verejné priestranstvo v okolí cintorína, domu smútku a pomníka padlých, ako i iné verejné priestranstvá. V závere príhovoru im do ďalšieho obdobia zaželal všetko dobré. Prítomných seniorov vo svojich príhovoroch ešte pozdravili hostia: podpredseda TTSK a poslanec NR SR Augustín Hambálek, predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek, vdp. Bohumil Mikula a vdp. Pavol Zemko, ktorý prítomných povzbudil k účasti na voľbách do samosprávneho kraja. Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Elena Kátlovská. Žiaci materskej a základnej školy obdarili seniorov nielen básničkami, pesničkami a tancom, ale i vlastnoručne vyrobeným pozdravom. Bodku za kultúrnym programom dala mužská spevácka skupina Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára kyticou ľudových piesní so sprievodom harmoniky Mariána Čerešnáka. Na záver podujatia si všetci pochutili na dobrom obede.

Pri príležitosti 182. výročia posvätenia farského kostola Zoslania Svätého Ducha v Kátlovciach a blížiaceho sa 200. výročia zriadenia farnosti Kátlovce, usporiadal dňa 15. októbra 2017 Chrámový spevokol Kátlovce v spolupráci s Farnosťou a Obecným úradom Kátlovce koncert pod názvom „Boh nás počúva ... včera, dnes i zajtra“. Koncert sa konal vo farskom kostole v Kátlovciach a okrem domáceho spevokolu sa predstavili hostia: Lachaj Roi z Hlohovca a TEDEUM z Dobrej Vody. Zaplnený chrám znel kresťanskými piesňami na oslavu Boha, sprevádzanými hovoreným slovom. Keďže v tomto čase kedysi bývali v Kátlovciach „Hodky“, po ukončení koncertu vdp. Pavol Zemko požehnal dobroty, na ktorých si všetci účastníci koncertu pochutnali na nádvorí kostola. Poďakovanie patrí Trnavskému samosprávnemu kraju, Obci Kátlovce a Farnosti Kátlovce, ktorí koncert sponzorsky podporili.

Výročie posviacky nášho Farského kostola Sv. Ducha si každoročne pripomíname 11.októbra, ale podľa liturgických predpisov je možné slávnosť preniesť na najbližšiu nedeľu, čo sme aj vykonali a 15.októbra 2017 sme si jubileum pripomenuli; a to na prvej sv. omši o 8.00 hod spolu so spevokolom CorJesuzo Záhorskej Bystrice, ktorý vedie JUDr. Štefan Martinkovič – rodák z neďalekých Malženíc, ktorého babka pochádzala z Kátloviec. Na sv. omši sa zúčastnila i PhDr. Libuša Klučková, predsedníčka Krajskej rady Matice slovenskej v Trnavskom kraji. Našich hostí po sv. omši pozdravil aj starosta obce Pavol Johanes s manželkou Gitkou.

V sobotu 26. augusta 2017 v aréne KHL športového areálu TJ FC Kátlovce usporiadala obec Kátlovce II. ročník súťaže o najlepší kátlovský guláš. Cieľom podujatia je stretnutie sa občanov, ich pobavenie formou súťaže a celkové zabavenie sa pri hudbe, nápojoch a ochutnávke dobrých gulášov. O najlepší kátlovský guláš prišlo súťažiť spolu 9 súťažných družstiev nielen z Kátloviec, ale i blízkeho okolia. Kvalitu gulášov hodnotili všetci návštevníci prostredníctvom zakúpeného gulášového poukazu. Treba povedať, že kvalita gulášov bola na vysokej úrovni, pretože všetky družstvá získali v priemere od 20 do 30 hlasov. Najlepší kátlovský guláš uvarilo družstvo PZ Dolina Kátlovce v zložení bratov Pavol a Rastislav Johanes, za asistencie mamy Margity. Víťazné družstvo získalo kotlík na varenie gulášu. Druhé miesto obsadilo domáce družstvo Miesiči pod vedením Ing. Branislava Machoviča a bronzovú priečku získalo taktiež domáce družstvo Metation team pod taktovkou Petra Šimončiča. Všetky družstvá boli odmenené vecnými cenami, ktoré venovala firma Slov-Mart Ing. Petra Martinoviča. Ceny víťazom odovzdal starosta obce Pavol Johanes. Súčasťou akcie bolo aj prvé zapálenie vatry zvrchovanosti v obci. Po tónoch slovenskej hymny sa prítomným prihovorila predsedníčka MO MS Kátlovce prof. dr. Štefana Vagoviča Mgr. Emília Chrvalová. Modlitbu predniesol člen výboru MO MS a farár v Kátlovciach doc. Pavol Zemko. Potom spolu s tajomníčkou MO MS Annou Lackovičovou a starostom obce Pavlom Johanesom pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Deklarácie SNR zapálili vatru zvrchovanosti, ktorá sa stala symbolom národnej suverenity, nezávislosti a samostatnosti SR. Plamene dohasínajúcej vatry využili deti na opekačku, ktorú pre nich pripravil obecný úrad. Poďakovanie za prípravu a organizáciu oboch podujatí patrí starostovi obce Pavlovi Johanesovi, všetkým zúčastnením a sponzorom.

Organizátori podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Farnosť Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. V sobotu 8. júla 2017 boli pre deti pripravené rôzne hry, futbal, kreatívne dielne, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, modelovanie z balónikov, vybíjaná, hokejbalový turnaj, trblietavé tetovanie, kúpeľ v hasičskej pene a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení. Obohatením podujatia bola ochutnávka jedál našich starých materí - lokšov a palaciniek v réžii MO JDS Kátlovce. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava. Súčasťou akcie Žijeme spolu bola aj oslava 30. výročia založenia MSS Kátlovani. V úvode oslavy si súčasní členovia uctili pamiatku zosnulých členov MSS. Po slávnostnej sv. omši, na ktorej vdp. Pavol Zemko odovzdal vedúcemu MSS požehnanie od pápeža Františka pre MSS, nasledovalo odovzdanie ocenení hosťom v KD. Milovníci ľudovej hudby a folklóru si prišli na svoje na večernej folklórnej prehliadke MSS Kátlovanov, žiakov ZUŠ Jaslovské Bohunice, FS Prvosienka z Dobrej Vody, FS Blavanka z Jaslovských Bohuníc, FS Podhoranka z Kočína Lančára a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc v sprievode dychovej hudby Hradčovjanka. Tá vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným organizáciám v obci, farnosti, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Jánovi Popelkovi s manželkou.