KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Karneval ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce sa uskutočnil v nedeľu 17.02.2019 v KD Kátlovce. Organizačne ho pripravili pedagógovia ZŠ Kátlovce a žiaci IX. ročníka. Karnevalu sa zúčastnilo vyše 50 masiek, z toho bolo vyhodnotených a odmenených 15 najkreatívnejších masiek. Vďaka nápaditosti a tvorivosti rodičov boli masky veľmi originálne a nápadité. Za podporu karnevalu poďakovanie patrí týmto sponzorom: PD Kátlovce, Obec Kátlovce, p. B. Puczok, Planeo – Elektro, p. Mária Danová a p. Martina Domanová. Do bohatej tomboly prispeli najmä rodičia žiakov. O dobrú hudbu a náladu sa postarali žiaci 9. ročníka.

I v tomto roku Obecný úrad Kátlovce zorganizoval uvítanie detí do života dňa 30. januára 2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Pavol Johanes, ku ktorému sa pripojil krásnym úryvkom vdp. Pavol Zemko. Starosta obce vyzval rodičov na zápis do Pamätnej knihy a odovzdal im malú pozornosť obce s blahoprajným telegramom. Po slávnostnom prípitku sa spoločne na pamiatku odfotili. Pri malom občerstvení pokračovali spoločné rozhovory o obci, o deťoch a pod. Do života našej obce boli uvítaní: Zdenka Mršťáková, Daniel Gajarský, Nina Strečanská, Eliška Szalaiová, Viktória Čerešňáková, Martin Ďuračka, Michael Hlavatovič, Jakub a Peter Jamrichoví, Matúš Krajčovič, Samuel Sorentíny, Adam Procháska a Nikolas Fančovič

Karneval ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce sa uskutočnil v nedeľu 28.01.2018 v KD Kátlovce. Organizačne ho pripravili pedagógovia ZŠ Kátlovce a žiaci IX. ročníka. Karnevalu sa zúčastnilo spolu53 masiek, z toho bolo vyhodnotených a odmenených 15 najkreatívnejších masiek. Na prvých troch miestach sa umiestnili masky: Vianočný stromček – Mia Brestovanská, Balón – Ema Minarovičová a Náhrobný Kameň – Samuel Salay. Vďaka nápaditosti a tvorivosti rodičov boli masky veľmi originálne a nápadité. Za podporu karnevalu poďakovanie patrí týmto sponzorom: PD Kátlovce, Obec Kátlovce, p. B. Puczok, p. P. Šteruský. Do bohatej tomboly prispeli najmä rodičia žiakov. O dobrú hudbu a náladu sa postarala p. uč. Fuknová a žiaci 9. ročníka s triednou p. uč. Sandloňovou.

Na pozvanie starostu obce sa dňa 24. januára 2018 konalo stretnutie rodičov a ich malých ratolestí, ktoré sa narodili v roku 2017. Celkovo sa v našej obci v uplynulom roku narodilo 9 detí – 5 chlapcov a 4 dievčatá: Samuel Boledovič, Nicolas Hanzel, Jozef Sliva, Stela Polakovičová, Zuzana Gvistová, Alžbeta Martinovičová, Agáta Valentová, Daniel Vagovič a Michal Gyűrke. Na úvod predniesol starosta obce slávnostný príhovor na uvítanie detí do života, taktiež vyjadril svoju radosť z vysokej účasti rodičov s deťmi a obdaroval deťúrence plyšovou hračkou a pamätným telegramom. Rodičom sa prihovoril aj vdp. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem oficiálneho privítania malých občanov medzi obyvateľmi Kátloviec aj vzájomné spoznávanie sa rodičov, keďže niektorí z nich sa do našej obce prisťahovali z iných obcí. Napokon sa pri malom občerstvení rozprúdila debata, v ktorej starosta obce odpovedal na otázky rodičov o aktuálnom dianí v obci a vzájomná diskusia rodičov, v ktorej si odovzdávali svoje doterajšie rodičovské skúsenosti.

Uvítanie nového roku 1. januára 2018 obec Kátlovce z dôvodu vyjdenia v ústrety väčšiemu počtu občanov preložila z tradičného času 30 minút po polnoci na 17. hodinu popoludní, čo sa odzrkadlilo očakávanou početnejšou návštevou. Ohňostrojové divadlo zakúpila obec a tento bol odpálený na miestnom futbalovom ihrisku, kde občania spoločne prišli privítať nový rok. Občania si medzi sebou navzájom podaním ruky, či symbolickou pusou želali blahopriania do nového roku. Dúšok vareného vínka, či čaj s rumom, alebo pohár šampanského si prišlo vychutnať vyše dve stovky občanov. Občerstvenie záujemcom podával starosta obce Pavol Johanes s manželkou. V kabínach TJ FC sa podávala aj novoročná kapustnica, no o tú bol neveľký záujem. Vítanie nového roku sa stalo milou akciou, ktorej sa občania aj napriek chladnému počasiu zúčastňujú za čo im patrí poďakovanie. Vďaka patrí aj autorovi chutnej kapustnice Marekovi Ferechovi. Zároveň chceme poďakovať občanom za disciplinované odpaľovanie ohňostrojov, delobuchov a tzv. pirátov, za používanie certifikovanej pyrotechniky, že počas vítania nového roku v obci neprišlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Zaplnená sála kultúrneho domu v Kátlovciach najmä rodičmi s deťmi v nedeľu 10.12.2017 umocňovala rozprávkovú atmosféru vianočného programu, ktorý si pripravili deti MŠ pod názvom Keď nám jasná hviezda. V úvode sa všetkým prihovorila zástupkyňa ZŠ pre MŠ Bc. Andrea Rothová. Deti pod vedením svojich učiteliek predstavili pásmo vianočných piesní, kolied a tancov, za čo ich publikum odmenilo potleskom. Po vianočnom bazáre s nádhernými vianočnými ručnými prácami detí, o ktoré bol veľký záujem, zavítal najskôr do kátlovského kultúrneho domu anjel s čertom. Čert sa snažil sa svojím čertovským humorom všetkých presvedčiť, že bol dobrý a že si zaslúži dostať darček. Potom spolu s netrpezlivými deťmi privolali Mikuláša, ktorému zarecitovali modlitbičky a zaspievali pesničky. Mikuláš s anjelom a čertom všetky deti odmenili sladkými balíčkami, ktoré zakúpila obec Kátlovce. Na záver Mikuláš rozsvietil vianočný stromček na parkovisku pred obecným úradom. Aj tu ešte rozdával Mikuláš balíčky deťom, ktoré sa nezúčastnili programu v kulturáku. „Nasucho“ neobišli ani dospelí, ktorým proti zime starosta obce Pavol Johanes s manželkou podávali teplý čaj a varené víno. Touto cestou obec ďakuje za spoluprácu a prípravu detí na toto podujatie MŠ Kátlovce a rodičom detí.

V roku 2017 som na našej kátlovskej fare napísal a vydal jedenásť internetových a deväť printových publikácií. Poslednú - z mojich už stosedemnástich publikácií - som odprezentoval v utorok 14.novembra 2017 so sponzormi v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, kde sa zúčastnila i vydavateľka Ivona Matúšová – naša organistka ako i Pavol Johanes, starosta našej obce; posledné dve v zozname som potom ešte odprezentoval aj v Kultúrnom dome v Kátlovciach 19.novembra 2017 hlavne za účasti svojej rodiny, kamarátov a známych- z Beliniec, Bratislavy, Dechtíc, Hornej Krupej, Kamanovej, Kátloviec, Mostu pri Bratislave, Motešíc, Naháča, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Šale, Špačiniec, Topoľčian, Trnavy, Veľkých Bedzian- ako i spolu so všetkými, čo mi aktívne pomáhajú v našej farnosti: kňazi, čo ma zastupujú: vdp. Mgr. Bohumil Mikula z Piešťan a vdp. Mgr. Miroslav Kováč z Dechtíc; akolyta; kostolníci; modleníčky a predspeváčky; organisti; speváci a speváčky; ženy, čo upratujú faru; brigádnici z farského teamu,ktorí si tiež mohli pozrieť výstavu fotografií mojej neterky Andrejky Zemkovej na tému: Sedliakova žena. Ďakujem vydavateľke Ivone Matúšovej – našej organistke a všetkým za túto možnosť – osobitne p. Igorovi Strečanskému a manželke Danke, Chrámovému spevokolu, MSS Kátlovani, p. predsedovi Jozefovi Suchánkovi a Poľnohospodárskemu družstvu; p. starostovi Pavlovi Johanesovi a OcÚ; ako i všetkým, čo na požiadanie a ochotne priložili ruku k dielu a napiekli, darovali zaváraniny zo svojej špajze, pomohli prestrieť stoly, obsluhovali a aj všetok použitý riad poumývali: Pán Boh všetkým za to zaplať! vdp. doc. Pavol Zemko, farárr v Kátlovciach

V spolupráci s Obecným úradom a MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča sme zorganizovali spomienku na Významných rodákov, kňaza – Pavla Ušáka Olivu, básnika Katolíckej moderny, ktorého 103. Výročie narodenie si pripomíname, pochovaný je v Poprade – Veľkej; akoI v roku 2017 jehozosnulejsestry, herečky Anny Kostolanskej, pochovaná bola nanašom cintoríne. No spomenuli sme si i na tých, ktorí v roku 2017 mali okrúhle výročie narodenia alebo úmrtia: • 130.výročia úmrtiakňaza a ostrihomskéhokanonikaJánaZádoriho, pochovaný je v Maďarsku; • 90.výročia narodeniakňazaa prof.dr. ŠtefanaVagoviča, pochovaný je voŠvajčiarsku; • 155.výročia narodenia a 85.výročia úmrtia rganist a správcuškolyFloriánaMihaloviča; • 150.výročia narodeniavysokoškolskéhoprofesoraMóricaKrippela; • 95.výročia narodeniaprekladateľa dr. TeofilaUšáka, pochovaný je v Bratislave; • 90.výročianarodeniapplk. JozefaJančoviča; • 20.výročia úmrtiaprávničkyMárieKolesíkovej; • 20.výročiaprekladateľaJozefaVágoviča, pochovaný je v USA. Na sv. omši sa zúčastnili: vdp. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš, farár Nivnice – bývalý farár Hradčovice, ktorý sa prihovoril v rámci homílie; vdp. Mgr. Miroslav Kováč, farár Dechtice, ktorý bol hlavným celebrantom; doc. dr.Jan Popelka s manželkou, starosta obce Hradčovice, ktorý prečítal spoločné modlitby veriacich; JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozornej rady MS; PhDr. Libuša Klučková, predsedníčka KR MS v TTSK; Margaréta Partlová, členka MO MS Trnava; Pavol Johanes s manželkou – starosta našej obce, ktorý prečítal prvé čítanie; Mgr. Emília Chrvalová, predsedníčka MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča; poslanci OZ a predsedovia niektorých dobrovoľných organizácií. Pri sv. omši spievala MSS Kátlovani.Po sv. omši sme položili vence k Pomníku Pavla Ušáka Olivu pred kostolom a v zasadačke OcÚ v kultúrnom dome odovzdal Štefan Martinkovič pani predsedníčke Emílii Chrvalovej Ďakovný list MS z príležitosti jej okrúhleho životného jubilea.