STAVEBNÉ KONANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 28, s celkovou veľkosťou 3,6 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 10 703

   Verejná vyhláška, rozhodnutie o povolení odstránenia stavby (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2021-09-09)

   Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o odstránenie stavby (veľkosť: 845,2 KiB | pridané: 2021-06-21)

   Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí správneho konania - Zásobovanie plynom (veľkosť: 57,6 KiB | pridané: 2017-11-16)

   Ohlásenie drobnej stavby (veľkosť: 54,5 KiB | pridané: 2017-06-20)

   Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest (veľkosť: 379,5 KiB | pridané: 2016-11-11)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (veľkosť: 20,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochr. prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon (veľkosť: 38,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. - stavebný zákon a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 47,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce ) podlieha stavebnému povoleniu (veľkosť: 62,5 KiB | pridané: 2015-01-04)

   Oznámenie stavebného úradu k ohláseniu (veľkosť: 88,0 KiB | pridané: 2015-01-04)

   Oznámenie, že ohlásená stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce) nespĺňa zákonné podmienky pre ohlásenie (veľkosť: 84,0 KiB | pridané: 2015-01-04)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.