Pozor ! Odstávka vody dňa 4.5.2021

Oznamujeme občanom, že z dôvodu napojenia novej vodovodnej siete v časti IBV pri Družstve bude v celej obci Kátlovce dňa 4. mája 2021, t.j. zajtra, v čase 8:00 – 13:00 hod. odstávka vodovodnej siete TAVOS, a.s. Piešťany. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby sa podľa uvedeného zariadili a vopred si na uvedený čas zabezpečili dostatok potrebnej vody.  Ďakujeme za pochopenie ! 

Výsledky testovania dňa 24.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 24.04.2021 odobral a vyhodnotil 562 vzoriek, z toho 3 pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Obnovenie prezenčného vyučovania aj pre žiakov 5. až 7. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa od  26. 04. 2021 obnovuje  prezenčné vyučovanie  aj pre žiakov 5. až 7. ročníka. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny výsledok PCR alebo AG testu. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby záujem o testovanie svojich detí potvrdili na www.zskatlovce.edupage.org   V ZŠ Kátlovce budeme robiť  v stredu 21. 04. 2021  pre žiakov 5. –  9. ročníka   kloktacie testy. Kloktacie testy sa budú vykonávať  v ... viac

Obnovenie prezenčného vyučovania od 29.03.2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že od pondelka – 29. 03. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa. Podmienky  nástupu   dieťaťa  do školy: Negatívny test aspoň jedného  zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti. Platnosť testov  – zákonných zástupcov, u ktorých je test  vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Zákonný zástupca musí pri nástupe dieťaťa od 29. 03. 2021 predložiť   vyhlásenie o bezinfekčnosti – Príloha č. 1   Žiak musí prísť s  rúškom prípadne s respirátorom  FFP2 + 1 kus bude ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-172021 o vydanie súhlasu na výrub stromov -1 ks smrek – rastúci na pozemku registra “C” parc. č. 3212/59 v k. ú Kátlovce z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-11/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech – rastúci na pozemku registra “C” parc. č. 331/2 v k. ú Kátlovce z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. ... viac