Vyplácanie dôchodkov a dávok len na pošte

Vedúca poštového úradu Kátlovce oznamuje občanom, že vyplácanie rôznych dávok, či už dôchodkov, invalidných dôchodkov, sociálnych dávok a rôznych iných príjmov sa bude konať iba na pošte od utorka 14.apríla 2020 od 8,00 – 9,00  hod. a to za dodržania týchto podmienok : – ochranné rúško – ochranné rukavice – vlastné pero

Oznam SPP-distribúcia

SPP-distribúcia oznamuje, že v mesiaci november a december 2019 bude v obci Kátlovce vykonávať údržbu, meranie a kontrolu tesnosti vysokotlakových rozvodov plynu, z toho dôvodu bude vstupovať aj na súkromné pozemky, ktorými VTL plyn do obce prechádza.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 3 / 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.