Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jozef Fekoňa Od: TA Podacie číslo: OA 115274295SK Pod číslom:  41/2019 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 28.12.2019 Vyvesené: 10.12.2019    

MO JDS pozýva na vianočné trhy

Základná organizácia JDS v Kátlovciach poriada zájazd autobusom na vianočné trhy do Incheby v Bratislave, ktorý sa uskutoční v pondelok 16.12.2019. Odchod autobusu je o 8:00 hod. zo zastávok. Cestovné pre členov JDS je 2.- €, pre nečlenov je 5.- €. Prihlásiť sa treba u členov výboru do 10.12.2019. Touto poslednou akciou v tomto roku Vám chceme poďakovať za priazeň a spoluprácu.  

Oznam SPP-distribúcia

SPP-distribúcia oznamuje, že v mesiaci november a december 2019 bude v obci Kátlovce vykonávať údržbu, meranie a kontrolu tesnosti vysokotlakových rozvodov plynu, z toho dôvodu bude vstupovať aj na súkromné pozemky, ktorými VTL plyn do obce prechádza.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 3 / 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.