Archívy autora: Michal Čapkovič

Výzva pre daňovníkov

Obec Kátlovce ako správca miestnych daní a poplatkov, vyzýva občanov a podnikateľov, u ktorých v roku 2021 prišlo k majetkovým zmenám, alebo nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok, stavbu, byt, aby do konca januára 2022 na Obecný úrad v Kátlovciach podali Priznanie k dani z nehnuteľnosti ! Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú istotu v podaných daňových priznaniach, nakoľko tieto sa podávali pred 16-timi rokmi, či v daňovom priznaní majú uvedený všetok majetok (napr. garáž, prístavbu, hospodársku budovu, letnú kuchyňu, iné bytové časti … atď.), aby ... viac

Podpora zbierky Dobrá novina

Aj tento rok deti a mládež z našej farnosti Kátlovce zvestovali Dobrú Novinu. V rámci projektu Dobrá Novina koledovali počas svätých omší na sviatok Narodenia Pána 25. 12. 2021 v kostole svätého Ducha v Kátlovciach. Ak by ste chceli podporiť zbierku Dobrá novina, môžete tak urobiť na stránke https://www.dobranovina.sk/podporim/

Dovolenka na OcU a Zbernom dvore

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Kátlovce bude v termíne 27.12.2021 – 31.12.2021 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. v súrnych prípadoch kontaktujte starostu obce na tel. č. 0908 784 793. Taktiež oznamujeme, že zberný dvor Kátlovce bude v dňoch 25.12.2021 a 01.01.2022 zatvorený ! 

Výzva pre majiteľov motorových vozidiel

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby z dôvodu zimnej údržby neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Taktiež žiadame majiteľov vozidiel z bytových domov, aby vozidlá parkovali len na vyhradených parkoviskách.  Ďalej žiadame majiteľov motorových vozidiel v časti Horná Lipina od s.č. 273 po s.č. 287, a tiež od s.č 273  smerom k starej vrátnici PD, aby neparkovali vozidlá na miestnej komunikácii a to ani v nočných hodinách z dôvodu, že vozidlá bránia vykonávaniu prebiehajúcej rekonštrukcie cesty, nakoľko v utorok, stredu a vo štvrtok tohto ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-139/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov –  1 ks vŕba biela – rastúca na pozemku registra “C” parc. č. 463/2 v k.ú Dechtice z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ... viac