Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jozef Fekoňa Od: TA Podacie číslo: OA 115274295SK Pod číslom:  41/2019 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 28.12.2019 Vyvesené: 10.12.2019    

MO JDS pozýva na vianočné trhy

Základná organizácia JDS v Kátlovciach poriada zájazd autobusom na vianočné trhy do Incheby v Bratislave, ktorý sa uskutoční v pondelok 16.12.2019. Odchod autobusu je o 8:00 hod. zo zastávok. Cestovné pre členov JDS je 2.- €, pre nečlenov je 5.- €. Prihlásiť sa treba u členov výboru do 10.12.2019. Touto poslednou akciou v tomto roku Vám chceme poďakovať za priazeň a spoluprácu.  

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.11.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT- 90/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha – rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 3215/4  v k. ú Kátlovce z  dôvodu výstavby rodinného domu v mieste rastu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona ... viac

Oznam SPP-distribúcia

SPP-distribúcia oznamuje, že v mesiaci november a december 2019 bude v obci Kátlovce vykonávať údržbu, meranie a kontrolu tesnosti vysokotlakových rozvodov plynu, z toho dôvodu bude vstupovať aj na súkromné pozemky, ktorými VTL plyn do obce prechádza.

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 7.2.2019 zverejnili nasledovné informácie: V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách. Informácia a výzva na spoluprácu   V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.   Usmernenie  Grafické znázornenie postupu registrácie a nákupu ošípanej  Príloha č.1  príloha č. 1 Príloha č. 2  príloha č. 2   Informácie k registrácii je možné nájsť aj na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej správy SR  v Bratislave:  ... viac

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 3 / 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.