Archív mesiaca: november 2021

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-139/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov –  1 ks vŕba biela – rastúca na pozemku registra “C” parc. č. 463/2 v k.ú Dechtice z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ... viac