Archív mesiaca: marec 2021

Výsledky testovania MOM Kátlovce 27.03.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 27.03.2021 odobral a vyhodnotil 610 vzoriek, z toho 0 pozitívnych. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Obnovenie prezenčného vyučovania od 29.03.2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že od pondelka – 29. 03. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa. Podmienky  nástupu   dieťaťa  do školy: Negatívny test aspoň jedného  zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti. Platnosť testov  – zákonných zástupcov, u ktorých je test  vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Zákonný zástupca musí pri nástupe dieťaťa od 29. 03. 2021 predložiť   vyhlásenie o bezinfekčnosti – Príloha č. 1   Žiak musí prísť s  rúškom prípadne s respirátorom  FFP2 + 1 kus bude ... viac

Testovanie pokračuje v sobotu 27. marca 2021

Oznamujeme občanom, že ďalší termín testovania na COVID 19 v obci Kátlovce je sobota 27. marec 2021 v čase 8:00 – 20:00 hod. Časový harmonogram oproti predchádzajúcim testovaniam sa nemení. Orientačný harmonogram testovania nájdete na vývesnej tabuli pred obecným úradom a na internetovej stránke obce Kátlovce.  Žiadame Vás o jeho dodržiavanie, aby sme predišli zbytočnému dlhému čakaniu.

Výsledky testovania MOM Kátlovce 20.03.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 20.03.2021 odobral a vyhodnotil 680 vzoriek, z toho 2 pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia, najmä z Dobrej Vody.   Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Výsledky testovania dňa 13.03.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 13.03.2021 odobral a vyhodnotil 660 vzoriek, z toho 0 pozitívnych.  Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-172021 o vydanie súhlasu na výrub stromov -1 ks smrek – rastúci na pozemku registra “C” parc. č. 3212/59 v k. ú Kátlovce z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane ... viac

Testovanie na COVID v sobotu 13. marca 2021

Oznamujeme občanom, že ďalší termín testovania na COVID 19 v obci Kátlovce je sobota 13. marec 2021 v čase 8:00 – 20:00 hod. Časový harmonogram oproti predchádzajúcim testovaniam sa nemení. Orientačný harmonogram testovania nájdete na vývesnej tabuli pred obecným úradom a na internetovej stránke obce Kátlovce.  Žiadame Vás o jeho dodržiavanie, aby sme predišli zbytočnému dlhému čakaniu.

Výsledky testovania dňa 06.03.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 06.03.2021 odobral a vyhodnotil 630 vzoriek, z toho 0 pozitívnych.  Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.