Archív mesiaca: október 2020

Oznam k odčítaniu vodomerov k 31.12.2020

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na  mimoriadnu situáciu na území SR v  vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a DO 31.12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie  na telefónne číslo 0910 553 427(+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139, emailom na: vodomer@tavos.sk   Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-104/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov –  1 ks jaseň a 1 ks orech – rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 36  v k. ú Kátlovce z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona ... viac