Archív mesiaca: február 2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-16/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks ihličňan – rastúci na pozemku registra “C” parc. č. 371  v k. ú Kátlovce z dôvodu poškodzovania priľahlej nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ... viac

Oznámenie o uložení zásielky- Jozef Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jozef Fekoňa Od: TA Podacie číslo: OA 254638012SK                                OA 254638009SK Pod číslom: 9/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 22. 2. 2020 Vyvesené: 5. 2. 2020