Archív mesiaca: jún 2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.6.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT- 46/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 10 ks náletových drevín – rastúcich na pozemku registra “C” parc. č. 361/7  v k. ú Kátlovce z dôvodu sprístupnenia pozemku a výstavby cukrárne. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ... viac