Výzva ZSE

Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, alebo podzemné elektrické vedenia, na odstránenie a okliesnenie takých stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 3011.2018. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu alebo orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel. č. 033/5563251.