Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dechtice  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DEC- 100/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka, 3 ks borovice, 4 ks brezy rastúcich na pozemkoch parc. č. 4/7, 4/8, 361/1 v k. ú Kátlovce z dôvodu zlého zdravotného stavu a poškodzovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.