Oznámenie o uložení zásielky – Juraj Stojka

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Juraj Stojka bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 95/2018 odosielateľ VZP Žilina na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 03.12.2018