Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Fekoňa

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Jozef Fekoňa

bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 76/2018 odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Trnava na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 15 dní.

V Kátlovciach, dňa 09.07.2018