Oznámenie o uložení listovej zásielky J. Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán

Juraj Stojka

bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 66/2018 odosielateľ Slovenská konsolidačná, a.s. na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní.

V Kátlovciach, dňa 14.05.2018