Oznámenie o uložení listovej zásielky J. Kuruc

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán

J. Kuruc

bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 67/2018 odosielateľ TA 1 na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní.

V Kátlovciach, dňa 16.05.2018