Oznámenie o uložení listovej zásielky – D. Jankura

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

D. Jankura

bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 77/2018 odosielateľ BA na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní.

V Kátlovciach, dňa 10.07.2018