VŠEOBECNE-ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Fill for looking...

   Files 27, total 7,8 MiB

   VZN 2/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (large: 18,0 KiB | add: 2017-12-14 | count: 81x)
   Návrh VZN č. 2 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (large: 742,8 KiB | add: 2017-11-28 | count: 64x)
   VZN č. 3/2017 o nájomných bytoch a nakladaní s náj. bytmi (large: 226,7 KiB | add: 2017-10-26 | count: 22x)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (large: 18,5 KiB | add: 2017-09-04 | count: 77x)
   Návrh VZN č. 1/2017 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (large: 18,8 KiB | add: 2017-08-15 | count: 74x)
   VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 119,5 KiB | add: 2016-12-16 | count: 139x)
   VZN č. 3/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (large: 42,0 KiB | add: 2016-12-16 | count: 101x)
   VZN č. 2/2016 upravenie niektorých podmienok držania psov (large: 65,5 KiB | add: 2016-12-16 | count: 50x)
   VZN č. 1/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (large: 1 017,0 KiB | add: 2016-06-15 | count: 12 293x)
   VZN č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení (large: 40,0 KiB | add: 2015-12-13 | count: 104x)
   VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku (large: 133,5 KiB | add: 2015-12-12 | count: 122x)
   VZN č. 3/2015 o zápise detí a úhrade mesačného príspevku nastravu (large: 48,5 KiB | add: 2015-06-25 | count: 100x)
   Návrh VZN č. 2/2015 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev (large: 448,5 KiB | add: 2015-06-08 | count: 174x)
   VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb (large: 83,5 KiB | add: 2015-05-09 | count: 158x)
   VZN č. 3/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (large: 657,6 KiB | add: 2014-12-30 | count: 151x)
   VZN č. 2/2014 - o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (large: 926,6 KiB | add: 2014-12-30 | count: 249x)
   VZN č. 1/2014 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (large: 481,5 KiB | add: 2014-12-30 | count: 162x)
   VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 128,0 KiB | add: 2012-10-20 | count: 86x)
   VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce (large: 84,5 KiB | add: 2012-10-19 | count: 108x)
   VZN č. 4/2012 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (large: 53,5 KiB | add: 2012-10-19 | count: 152x)
   VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce (large: 1,5 MiB | add: 2012-10-10 | count: 127x)
   VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce (large: 436,0 KiB | add: 2012-10-10 | count: 261x)
   VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 98,5 KiB | add: 2012-01-16 | count: 200x)
   VZN č. 1/2011 - o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (large: 45,5 KiB | add: 2011-04-11 | count: 86x)
   VZN č. 1/2011 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (large: 186,0 KiB | add: 2011-03-15 | count: 105x)
   VZN č. 3/2010 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (large: 90,5 KiB | add: 2011-01-27 | count: 132x)
   VZN č. 1/2010 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (large: 176,0 KiB | add: 2010-01-18 | count: 102x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.