Z ČINNOSTI SPOLKOV

Deň dobrovoľných hasičov - 04.05.2016

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov dňa 4. mája 2016 zorganizoval DHZ Kátlovce v spolupráci s vedením ZŚ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce exkurziu žiakov MŠ a prvého stupňa ZŠ v požiarnej zbrojnici Kátlovce. Žiaci si okrem odbornej prednášky mohli prezrieť požiarnu techniku. Najviac sa im však páčilo testovanie hasičských prilieb.

Výročná členská schôdza PD Kátlovce - 11.03.2016

Dňa 11. marca 2016 sa v KD konala výročná členská schôdza PD Kátlovce. Okrem bilancovania na programe schôdze boli aj voľby. Družstvo bude opätovne v nasledujúcich piatich rokoch riadiť Suchánek Jozef – predseda, s podpredsedom Slivom Viliamom. Dôveru znova získalo, až na malú obmenu, staré predstavenstvo družstva (Kostolanský Július, Pastorková AdrienaIng., Suchánek Miroslav, Uváček Peter a Uváčková Jana). Do kontrolnej komisie boli potvrdení: Slivová Daniela, Ferech Marek a Gvist Drahomír.

VČS JDS v Kátlovciach

Tak ako všetky dobrovoľné organizácie, aj Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach hodnotila svoju činnosť v roku 2015. V súčasnosti má MO JDS v Kátlovciach 67 členov. Na Svetový deň chorých vo štvrtok 11. februára 2016 schôdza začala v miestnom chráme svätou omšou za všetkých zomrelých i žijúcich členov JDS v Kátlovciach. Svätú omšu celebroval farár v Kátlovciach vdp. doc. Pavol Zemko. Výročná schôdza potom pokračovala oficiálnou časťou v kultúrnom dome. Veľmi milou časťou schôdze bolo tradičné uctenie si jubilujúcich členov kvetmi. Podrobnú správu o činnosti MO JDS v uplynulom roku predniesla jej predsedníčka Mgr. Eva Kubišová, ktorá sa v závere správy vzdala predsedníctva MO JDS v Kátlovciach zo zdravotných dôvodov. Schôdza zvolila aj nový výbor organizácie, ktorý pracuje v zložení: hospodár - Bernardína Kopecká, tajomník - Mária Martinovičová, členovia: Vlasta Jamrichová, Jozef Kopecký, Revízna komisia: predseda - Etela Uváčková, členovia - Mária Holická a Mária Krchnárová. V diskusii sa prítomným členom prihovoril starosta obce Pavol Johanes, predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek a správca kátlovskej farnosti vdp. Pavol Zemko, ktorí potom poďakovali odchádzajúcej predsedníčke za odvedenú aktívnu prácu a výbornú spoluprácu. Bezprostredne po výročnej schôdzi sa konalo zasadnutie výboru MO JDS v Kátlovciach, na ktorom si výbor zvolil nového predsedu MO JDS – Jána Holického, ktorému predošlá predsedníčka odovzdala funkciu a dokumentáciu s ňou súvisiacou. Novozvolený predseda poďakoval predošlým funkcionárom a predsedníčke za vykonanú prácu.

Výročná členská schôdza ZO SZZ

Členovia ZO SZZ v Kátlovciach hodnotili svoju činnosť na výročnej schôdzi 6. februára 2016.

Výročná členská schôdza DHZ Kátlovce

Dňa 8. januára 2016 sa v požiarnej zbrojnici uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Kátlovce. Počas schôdze neprišlo k žiadnym zmenám, čiže Výbor DHZ bude aj naďalej pracovať v rovnakom zložení. Schôdzu už tradične zahájila a viedla naša členka pani Anna Lackovičová. Po zahájení pani Lackovičová privítala hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Boli to: Ján Blažo – riaditeľ OV DPO Trnava, vtedajší poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alojz Přidal, pán Pavol Johanes – starosta obce, Ing. Peter Drobný – zástupca starostu obce, pán Jozef Suchánek – predseda PD Kátlovce a náš dvorný fotograf Michal Čapkovič. Svojou účasťou nás poctili aj niektorí predsedovia dobrovoľných organizácií obce. Ďalším bodom schôdze bola správa o činnosti DHZ Kátlovce, ktorú predniesol tajomník a tréner družstva mužov pán Peter Krchnár. Vo svojej správe zhodnotil nielen výsledky súťažného družstva, ale všetky aktivity DHZ za uplynulý rok. Boli sme aj informovaní o tom, že dňa 6. 5. 2015, sa pri príležitosti sviatku hasičov naša členka Anna Lackovičová zúčastnila na konferencii Trnavského samosprávneho kraja, kde bola aj spolu s ďalšími hasičmi prijatá prezidentom SR Andrejom Kiskom. Svoj prejav ukočil pán Krchnár poďakovaním celému družstvu a sponzorom, ktorí nám počas celého roku pomáhali, hlavne pri organizovaní Memoriálu Ignáca Krchnára spojeného s Okresným kolom DHZ. Menovite: OÚ Kátlovce, PD Kátlovce, p. Petrovi Martinovičovi, p. Danielovi, p. Petrovi Krchnárovi ml., p. Ivanovi a Veronike Valentovým a samozrejme všetkým členom a ich manželkám. Na záver boli odovzdané členom vernostné medaily.