OSTATNÉ OBECNÉ AKCIE

Zatepľovanie telocvične - 4. a 15.05.2016

V závere roku 2015 obec Kátlovce získala dotáciu z Ministerstva školstva na zateplenie telocvične vo výške cca 33 000.- €. Po výberovom konaní na dodávateľa a za priaznivých podmienok počasia obec začala s realizáciou uvedených prác.

Obecná brigáda - 19.03.2016

Obecný úrad Kátlovce v spolupráci s dobrovoľnými organizáciami v obci zorganizoval v sobotu 19. marca 2016 celoobecnú brigádu. Cieľom tejto brigády bola nielen úprava a udržiavanie verejných priestranstiev v obci, ale aj vzájomné priateľské stretnutie občanov, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrujú svoju spolupatričnosť našej obci. Treba si uvedomiť, že verejné priestranstvá v našej obci si znečisťujeme iba my sami a iba my sami si ich môžeme aj skrášliť. Na brigáde sa zúčastnilo 55 spoluobčanov, ktorí boli rozdelení do rôznych častí obce (okolie požiarnej zbrojnice, telocvične, Poľovníckeho združenia, areál TJ FC Kátlovce, cintorín, okolie sochy sv. Floriána, základnej školy, autobusových zastávok,...). Je smutné, že z celkového počtu občanov sa ich na brigáde podieľalo iba tak málo. Bolo by prínosné pre nás všetkých, keby sa v budúcnosti uvedenej brigády zúčastnil vždy aspoň jeden člen domácnosti. Pomoc občanov je nesmierne cenná a vážená, pretože časovo túto prácu nedokážu vykonať iba samotní pracovníci obecného úradu a je veľmi prospešná pred kosením verejných priestranstiev. Ďakujeme všetkým brigádnikom, ktorí počas celoobecnej brigády akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku ku skrášleniu obce a veríme, že v nasledujúcom roku ich počet vzrastie, aby sme spoločnými silami dokázali, že nám na našej obci naozaj záleží.

Obecná zabíjačka

Dňa 13. februára 2016 sa uskutočnila v spolupráci DHZ Kátlovce a Obecného úradu Kátlovce „Obecná zabíjačka“. Počas niekoľkých dní príprav a výroby si naši členovia pod vedením hlavného mäsiarskeho majstra Petra Krchnára pre našich občanov pripravili tradičné zabíjačkové špeciality. V ponuke boli obľúbené jaterničky, krvavnice, zabíjačková kaša, bravčová masť, čerstvé mäso, kosti... Najväčší záujem bol však o tlačenku, ktorá sa ušla každému kto mal záujem. Tešili sme sa veľkému záujmu občanov, o čom svedčí aj množstvo objednávok z predchádzajúceho dňa ešte pred dokončením výrobkov. K dispozícii bol aj teplý zabíjačkový tanier a pečené mäso. Ku chutnému jedlu sme podávali alko, nealko nápoje. Obec Kátlovce bezplatne poskytla priestory KD a časť občerstvenia.

Oslava 80-tky - 28.05.2015

Blahoželanie kostolníkovi Kocianovi k 80-tke

Obecná brigáda - 21.3.2015

V sobotu 21. marca 2015 sme zorganizovali takú tradičnú celo-obecnú brigádu, ktorú organizujeme v spolupráci s predsedami dobrovoľných organizácií, čím vyzývame občanov aj prostredníctvom týchto zložiek v obci na aktívne činnosti – upratanie si verejných priestranstiev, zametanie miestnych komunikácií, vyčistenie jarkov a vykonanie drobných orezov okrasných drevín po zimnom období. Táto brigáda nám veľmi pomáha pri kosení verejných priestranstiev, ktoré sú zbavené kameňov a rôznych iných nečistôt. Bolo by vhodné, keby sa uvedených brigád zúčastnil vždy aspoň jeden člen domácnosti! Zároveň sme vysadili 62 stromčekov. Sobotňajšej brigády sa zúčastnilo len 52 našich spoluobčanov. Chceme sa poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí počas celoobecnej brigády akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku ku skrášleniu našej obce.

Obecná zabíjačka 21.2.2015

Rybársky spolok v Kátlovciach v spolupráci s Obecným úradom Kátlovce usporiadal 21. februára 2015 tradičnú obecnú zabíjačku, ktorej cieľom bolo zachovanie tradícií v obci a ponúknutie domácich zabíjačkových výrobkov pre občanov. K zabíjačke samozrejme nechýbala ani ľudová zábava vo večerných hodinách, spojená s koštovkou uvedených výrobkov. Získané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu vodnej nádrže Močidlo.