STAVEBNÉ KONANIE

Fill for looking...

   Files 26, total 1,4 MiB

   Verejná vyhláška, Stavebné povolenie "Rozšírenie STL plynovodu" (large: 94,0 KiB | add: 2018-04-25 | count: 0x)
   Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí správneho konania - Zásobovanie plynom (large: 57,6 KiB | add: 2017-11-16 | count: 99x)
   Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest (large: 379,5 KiB | add: 2016-11-11 | count: 137x)
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (large: 59,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 166x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (large: 20,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 84x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochr. prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon (large: 38,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 147x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (large: 21,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 118x)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (large: 22,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 102x)
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (large: 20,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 109x)
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (large: 72,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 106x)
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (large: 10,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 107x)
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (large: 17,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 109x)
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (large: 16,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 98x)
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (large: 44,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 87x)
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (large: 31,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 102x)
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (large: 16,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 89x)
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (large: 51,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 93x)
   Vyhlásenie stavebného dozoru (large: 30,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 107x)
   Oznámenie o výrube (large: 34,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 108x)
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (large: 45,5 KiB | add: 2015-07-04 | count: 82x)
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. - stavebný zákon a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (large: 47,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 109x)
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (large: 67,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 65x)
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (large: 41,0 KiB | add: 2015-07-04 | count: 85x)
   Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce ) podlieha stavebnému povoleniu (large: 62,5 KiB | add: 2015-01-04 | count: 440x)
   Oznámenie stavebného úradu k ohláseniu (large: 88,0 KiB | add: 2015-01-04 | count: 243x)
   Oznámenie, že ohlásená stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce) nespĺňa zákonné podmienky pre ohlásenie (large: 84,0 KiB | add: 2015-01-04 | count: 265x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.