Upozornenie na chemický postrek

Obec Kátlovce upozorňuje občanov, že v utorok 16. júla 2019 začne s postrekom buriny na verejných priestranstvách a v okolí obecných budov (obecný úrad, požiarna zbrojnica, ZŠ, MŠ, telocvičňa, kostol a pod.) Nakoľko bude postrek aplikovaný aj v okolí detských ihrísk, žiadame najmä rodičov, aby deťom nedovolili sa hrať v okolí týchto ihrísk.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Kuruc

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že J. Kuruc bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 21/2019 odosielateľ TA na Pošte v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 11.07.2019

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.