Výzva pre vodičov

Na základe sťažnosti občanov, bývajúcich v časti dedina, žiadame vodičov motorových vozidiel, aby svoje automobily neparkovali cez chodník, nakoľko bránia v prechode pre chodcov. Ďalej upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby v zimnom období z dôvodu údržby ciest neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách, ale snažili sa využiť priestor pred rodinnými domami a vo svojich dvoroch.

Rozšírenie programov a internetu v KTR

Oznamujeme užívateľom káblového televízneho rozvodu, ktorým v uplynulých dňoch boli preladené TV prijímače, že majú možnosť rozšíriť ponuku TV programov, ktorá až do konca tohto roku je bezplatná. Rozšírenie TV programov je podmienené jednorazovým zakúpením dekódovacej karty. Účastníci káblovej televízie majú zároveň možnosť pripojenia sa na internet. Záujemcovia o uvedené služby kontaktujte firmu STELAR TV na tel.č.: 0940 810 431.

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE Kátlovce   Obec Kátlovce v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:   1137.                                                              Pavol Johanes – starosta obce

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.