Archívy autora: Michal Čapkovič

Pozvánka na najbližšie podujatia v Chtelnici

KRUH Vás pozýva na otvorenie výstavy Oravského paleta do Malokarpatskej galérie dňa 17. mája o 17.00 hod. Obec Chtelnica Vás pozýva na tradičný jarmok, ktorý sa uskutoční 18. mája na námestí v Chtelnici. Môžete sa tešiť na obchodníkov s tovarom rôzneho druhu (domáce potreby, bižutéria, cukrovinky, obuv, galantéria, káva, balóny, hračky, keramika, med, drevené výrobky či záhradné dekorácie). Piloti motorového paraglidingu Chtelnica Vás pozývajú na zlet, ktorý sa uskutoční na letisku Chtelnica-Vlčie hory. V dňoch 17.-19. mája bude pre Vás pripravené občerstvenie a možnosť výhliadkových ... viac

Pozvánky MO JDS Kátlovce

OV JDS Trnava pozýva členov JDS v čase máj – november 2019 na turistické výlety vlakom do rôznych lokalít Slovenska, napr. Plavecký hrad, Podhájska, Ružomberok, Skalica, Slovenský Grob, Zochova chata, Nové Mesto, Smolenice – Jahodník, všetky výlety s odchodom vlaku z Trnavy. Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli pred obecným úradom a na internetovej stránke obce Kátlovce. Záujemci o niektorý výlet sa môžu prihlásiť u p. Márii Vágovičovej. Ďalej OV JDS Trnava pozýva členov JDS v dňoch 21. a 22. augusta 2019 na autobusový zájazd ... viac

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Stojka

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že J. Stojkaa bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 14/2019 odosielateľ TA na Pošte v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 07.05.2019

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 7.2.2019 zverejnili nasledovné informácie: V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách. Informácia a výzva na spoluprácu   V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.   Usmernenie  Grafické znázornenie postupu registrácie a nákupu ošípanej  Príloha č.1  príloha č. 1 Príloha č. 2  príloha č. 2   Informácie k registrácii je možné nájsť aj na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej správy SR  v Bratislave:  ... viac

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo  4. 2. 2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (na stiahnutie nižšie). Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:  Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.

Nové online formuláre SPP

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní Vašu informovanosť. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území ... viac