Dôležitý oznam pre užívateľov KTR

Oznamujeme užívateľom káblového televízneho rozvodu, aby si z dôvodu zmeny vysielacieho pásma, podľa vlastných možností preladili svoje TV prijímače na frekvenciu od 170 Mhz (170 000 Khz) do 202 Mhz (202 000 Khz), modulácia QAM 256, symbolová rýchlosť 6 900. Toto preladenie je potrebné vykonať do pondelka 15.10.2018. Užívatelia KTR, ktorí nebudú vedieť preladiť svoj TV prijímač, kontaktujte firmu STELAR TV tel.č.: 0940 810 431.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – D. Jankura

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že D. Jankura bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 87/2018 odosielateľ TA na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 11.10.2018

Oznámenie o uložení listovej zásielky J. Fekoňa

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že J. Fekoňa bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 86/2018 odosielateľ BA 12 na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 05.10.2018

Oznámenie o uložení listovej zásielky J. Kuruc

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Július Kuruc bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 85/2018 odosielateľ TA na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 04.10.2018

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE Kátlovce   Obec Kátlovce v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:   1137.                                                              Pavol Johanes – starosta obce

Oznámenie o určení počtu poslancov, utvorení volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné  zastupiteľstvo v Kátlovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 609/2018  zo dňa 13.06.2018 určilo,  že Obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach bude mať 9  poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode, a určilo rozsah výkonu funkcie starostu plný úväzok.

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len “obyvateľ obce”), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Právo byť volený Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky ... viac

Výzva

Žiadame občanov, ktorí v uplynulom období priviezli na zberný dvor Kátlovce stavebný odpad a doposiaľ zaň nezaplatili, aby tento poplatok uhradili či najskôr v čase stránkových hodín na obecnom úrade !

Zrušenie vývozu odpadových vôd

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že z kapacitných dôvodov od dňa 01. 08. 2017 Obecný podnik služieb Chtelnica ruší v našej obci vývoz odpadových vôd od občanov. So žiadosťami o poskytnutie týchto služieb sa treba obrátiť na Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., prípadne iných poskytovateľov tejto služby.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.

Nové online formuláre SPP

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní Vašu informovanosť. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území ... viac