Oznámenie o uložení listovej zásielky J. Kuruc

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán J. Kuruc bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 64/2018 odosielateľ TA 1 na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní. V Kátlovciach, dňa 25.04.2018

Oznámenie o uložení listovej zásielky J. Kuruc

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán J. Kuruc bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 63/2018 odosielateľ TA 1 na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní. V Kátlovciach, dňa 13.04.2018

Oznámenie o uložení listovej zásielky D. Jankura

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pani D. Jankura bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 62/2018, odosielateľ TA 1 na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní. V Kátlovciach, dňa 13.04.2018

Výzva ZSE

Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, alebo podzemné elektrické vedenia, na odstránenie a okliesnenie takých stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 3011.2018. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu alebo orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel. č. 033/5563251.

Výzva

Žiadame občanov, ktorí v uplynulom období priviezli na zberný dvor Kátlovce stavebný odpad a doposiaľ zaň nezaplatili, aby tento poplatok uhradili či najskôr v čase stránkových hodín na obecnom úrade !

Zrušenie vývozu odpadových vôd

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že z kapacitných dôvodov od dňa 01. 08. 2017 Obecný podnik služieb Chtelnica ruší v našej obci vývoz odpadových vôd od občanov. So žiadosťami o poskytnutie týchto služieb sa treba obrátiť na Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., prípadne iných poskytovateľov tejto služby.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.

Zubná pohotovosť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. prevádzkuje zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Pieštanská 3 v Trnave. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 15:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Cieľom je vytvoriť ambulanciu zubnej pohotovosti, ktorá bude nápomocná všetkým pacientom v trnavskom kraji. Viac info na www.zubnapohotovostTT.sk, alebo FB page – zubna pohotvost TT.

Nové online formuláre SPP

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní Vašu informovanosť. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území ... viac