Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani Elena Heráková bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku odosielateľ COOP JEDNOTA na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní. V Kátlovciach, dňa 30.11.2017

Analógové vysielanie v KTR končí

Dôležitý oznam ! Upozorňujeme užívateľov káblovej televízie, že analógové vysielanie káblovej televízie bude ukončené dňa 8. januára 2018. Už teraz si môžete naladiť digitálne káblové vysielanie DVB-C, ktoré prináša viac programov a vyššiu kvalitu obrazu a zvuku. Parametre pre naladenie DVB-C sú nasledovné: frekvencie 234, 242, 250, 258, 266, 274, 282 a 290 MHz , symbolová rýchlosť 6900 a modulácia 64-QAM. Užívatelia, ktorý používajú staršie typy TV prijímačov môžu prejsť na digitálne vysielanie zakúpením DVB-C boxu k starému TV prijímaču !

Výzva ZSE

Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, alebo podzemné elektrické vedenia, na odstránenie a okliesnenie takých stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 3011.2018. O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu alebo orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel. č. 033/5563251.

Zmena vo vývoze KO v roku 2018

Vývozca komunálneho odpadu – FCC Trnava, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu optimalizácie zvozových trás uskutoční prvý vývoz v roku 2018 ešte podľa pôvodného harmonogramu, teda v nepárnom týždni vo štvrtok 4.1.2018 a následne podľa nového harmonogramu – v párnom týždni 11.1.2018. Čiže v roku 2018 sa bude vývoz KO konať v každý párny týždeň ! Harmonogram vývozu KO v roku 2018 si môžete stiahnúť tu: 

Výzva

Žiadame občanov, ktorí v uplynulom období priviezli na zberný dvor Kátlovce stavebný odpad a doposiaľ zaň nezaplatili, aby tento poplatok uhradili či najskôr v čase stránkových hodín na obecnom úrade !

Zrušenie vývozu odpadových vôd

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že z kapacitných dôvodov od dňa 01. 08. 2017 Obecný podnik služieb Chtelnica ruší v našej obci vývoz odpadových vôd od občanov. So žiadosťami o poskytnutie týchto služieb sa treba obrátiť na Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., prípadne iných poskytovateľov tejto služby.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 4 / 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.

Zubná pohotovosť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. prevádzkuje zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Pieštanská 3 v Trnave. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 15:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Cieľom je vytvoriť ambulanciu zubnej pohotovosti, ktorá bude nápomocná všetkým pacientom v trnavskom kraji. Viac info na www.zubnapohotovostTT.sk, alebo FB page – zubna pohotvost TT.

Nové online formuláre SPP

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní Vašu informovanosť. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území ... viac