Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Elena Heráková

bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku odosielateľ JUDr. Viera Kučerová, súdny exekútor, Holíč na Obecnom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní.

V Kátlovciach, dňa 09.02.2018